Estetika

Popis oboru

Estetika je moderní humanitní disciplína, která se opírá o bohatou písemnou tradici sahající od modernity až k antice. Zabývá se vztahy mezi uměním, vnímáním, literaturou a společenskými a přirozenými normami, které je utvářejí. Estetika rozvíjí schopnosti porozumění a odborného výkladu (interpretace) uměleckých děl a otázek souvisejících s lidskou kulturou, jako například: Jak porozumět umění? Proč existují umělecké druhy, styly a období? Jak a proč se měnil dobový vkus či vkus jednotlivých vrstev? Jaké hodnoty nám umění a kultura zprostředkuje, jak nás vzdělává? Jak spolu souvisí jazyk, pojmy a vnímání? A konečně: jak na takové otázky odpovídaly různé epochy evropské civilizace a jejich vynikající autoři? Smysl estetiky je tudíž informativní i formativní, má za cíl poznání i vzdělání, zisk znalostí i dovedností.

Úspěšný absolvent je schopen

 • s porozuměním a jistotou poznávat, analyzovat a předávat umělecké a kulturní hodnoty;
 • používat světové jazyky v humanitním studiu, při překládání, výměně informací a v praktickém životě;
 • chápat proměny vkusu, preferencí a estetických funkcí na pozadí vlastních znalostí historie, umění a výchovy;
 • vést k duchovnímu obohacení a přitom kriticky posuzovat umělecké a společenské jevy a normy;
 • bezchybně a přesně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a komunikovat s odbornou i laickou veřejností.

Uplatnění absolventů

Doktor filozofie v oboru estetika (Ph.D.) je vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti humanitních studií, který může působit ve výzkumu, univerzitním vzdělávání a ve společensko-politické praxi. Dosažené vzdělání kvalifikuje absolventa pro zaměstnání redaktora, editora, zpravodaje, uměleckého kritika, manažera, mluvčího či poradce. Dále může nalézt uplatnění ve veřejné správě kultury a umění, v médiích, v divadlech, v muzeích, galeriích a jiných státních i soukromých kulturních institucích. Může se uplatnit také v oblasti public relations nebo může najít uplatnění jako učitel estetické výchovy ve středním a vysokém školství. Získal široké interpretační schopnosti k předávání uměleckého dědictví i ke správě veřejných vztahů v rámci procesů evropské integrace i mimo ně.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. únor – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis
 • soupis publikační činnosti
 • krátká bibliografie přečtených odborných a beletristických titulů
 • projekt disertační práce (2 – 3 strany ve 3 exemplářích)
 • magisterská práce (v tištěné verzi)
 • Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně (Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3).

  Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

  Odkaz na Seminář estetiky: http://www.phil.muni.cz/estetika/

  Informace o přijímacím řízení do doktorského studia: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info