Anglický jazyk

Popis oboru

Uplatnění absolventů

Absolventi katedry se uplatňují jako učitelé angličtiny na gymnáziích a jiných středních školách, na vysokých školách, jako překladatelé, redaktoři atd.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Požadované podklady pro přijímací řízení:

  • životopis
  • soupis publikační činnosti
  • projekt disertační práce ve 3 výtiscích (v anglickém jazyce, rozsah 5 stran včetně bibliografie, s uvedením literatury a materiálu, který chce uchazeč zkoumat),
  • ke zkoušce přinést svou diplomovou práci (v písemné podobě) v oboru

Uchazeč si k ústní zkoušce nastuduje Pražskou školu jazykovědnou (1 kniha dle vlastního výběru) a měl by prokázat základní vědomosti z obecné a teoretické lingvistiky.

Požadované podklady pro přijímací řízení je třeba zaslat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na adresu uvedenou v záhlaví nebo dodat osobně na oddělení pro přijímací řízení (FF MU, Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3) do pátku 9. prosince 2016 (včetně).

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia – u přijímacích zkoušek se nevyžaduje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info