Sociální politika a sociální práce

Popis oboru

Posláním doktorského studia Sociální politiky a sociální práce je vzdělávat odborníky, které zajímá zkoumat a koncipovat pomoc lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe, případně s podmínkami života v soudobé společnosti. Ať už má tato pomoc podobu intervencí sociální práce do životních situací klientů, opatření politiky sociálních služeb, modifikace podmínek poskytování pomoci v organizaci nebo programů sociální politiky. Ať už je předmětem zkoumání poznávání životních situací a sociálních problémů, koncipování, implementace nebo evaluace konkrétních opatření nebo typů opatření. Ať už je výzkum zaměřen na situace, problémy a opatření na mezinárodní, národní, regionální nebo místní úrovni, nebo na úrovni organizací, sítí pomoci, případu apod. Cílem studia je připravit špičkové odborníky, kteří dovedou napomáhat realizaci výše uvedeného poslání samostatnou výzkumně analytickou činností, evaluací stávajících nebo koncipováním nových opatření, řízením jejich implementací nebo každodenní koordinací vzájemně provázaných služeb a opatření.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat výzkumné postupy potřebné ke komplexnímu poznávání sociálních problémů, obtížných životních situací a jejich řešení;
  • samostatně vědecky, s pomocí pokročilých výzkumných postupů reflektovat různé aspekty řešení sociálních problémů a obtížných životních situací;
  • tvořit koncepce, programy, projekty a analýzy řešení sociálních problémů a obtížných životních situací;
  • po získání zkušeností koordinovat analytickou a koncepční práci v organizacích státního, nestátního, veřejného nebo koerčního sektoru;
  • disponovat poznatky a dovednostmi, které odpovídají nejnovějším trendům v rámci tematické oblasti své disertace;
  • koncepčně a metodicky rozhodovat v oblasti sociální politiky a sociální práce.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia sociální politiky a sociální práce nacházejí uplatnění ve výzkumných a akademických organizacích, v organizacích veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb. V těchto organizacích se stávají výzkumníky, tvůrci koncepcí a programů, učiteli vyšších odborných škol a universit. Prosazují se jako autoři strategií řešení sociálních problémů nebo podpory zvládání obtížných životních situací na všech úrovních působení (národní, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů, státní správy nebo nevládních (i nadnárodních) organizací.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Podmínky pro účast v přijímacím řízení: http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd Ukončené VŠ magisterského vzdělání v oboru sociální politika nebo sociální práce, případně v příbuzném oboru. Prokázaná orientace v soudobé teorii a metodách sociálních věd a jejich aplikace při koncipování badatelského záměru uchazeče (viz níže přijímací zkouška), znalost angličtiny na úrovni, která dává předpoklady k jeho zvládnutí a užívání v rámci doktorského studia. Součástí přijímacího procesu je zkouška z anglického jazyka. Součástí přijímací zkoušky je také krátká prezentace výzkumného projektu, který chce uchazeč v průběhu studia realizovat. Důležitým kritériem rozhodování o přijetí je kvalita teoretického a metodického rozpracování výzkumného projektu uchazeče. Oborová rada a přijímací komise též přihlíží k relevanci tématu výzkumného projektu z hlediska oboru Sociální politika a sociální práce a z hlediska výzkumného zaměření Katedry SPSP a k jazykové způsobilosti uchazeče ke studiu. Katedra SPSP vypisuje tématické okruhy pro výzkumné projekty doktorandů, které vycházejí z výzkumné a expertizní činnosti katedry. Tématické okruhy doktorského studia, resp.výzkumných projektů doktorandů: Hlavní tématické okruhy naleznete v oborových informacích na stránce http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info