Teorie a dějiny vědy

Popis oboru

Posláním je rozvíjení a rozšiřování komplexních poznatků o vědě, jako dosud nejúspěšnější formě poznání, která se opírá o relevantní fakta a využívá efektivní metody. Cílem je prohloubení systematického porozumění základním otázkám v oblastech teorie vědy, metodologie věd, filozofie vědy a dějin humanitních a přírodních věd. Obor je zaměřen na mapování základních dějinných trajektorií vývoje vědy a vědeckého poznání, pochopení kontextu, historických obratů a změn vědeckých paradigmat. Studium vede k pochopení základních konceptů vědy – kauzality, determinismu, evidence, idealizaci, modelování, observaci, pravděpodobnosti. Dále rozvíjí znalosti o struktuře teorií, vědeckých metodách, induktivismu, hranicích falzifikacionismu, schopnostech predikce a explanace, konfirmaci, esencialismu či inferenci k nejlepšímu vysvětlení. Koncepce studia akcentuje pojetí vědy jako společenské instituce a roli etiky vědy a hodnot ve vědě. Součástí oborového curricula jsou specializované přednášky týkající se myšlenkových experimentů, roli a aplikaci logiky v oblasti vědy a filozofie vědy, historie speciálních přírodních věd.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět a vysvětlit, v čem spočívají zásadní problémy teorie, dějin a filozofie vědy;
  • samostatně identifikovat a kriticky analyzovat klíčové problémy z oblasti teorie, metodologie a dějin vědy a prezentovat je tuzemské, mezinárodní odborné i laické veřejnosti;
  • vést kritickou polemiku s pseudo- a paravědeckými stanovisky;
  • popsat a objasnit základní trajektorie vývoje teorie a dějin vědy v historii a současnosti;
  • samostatné vědecké práce ve zvoleném oboru;
  • identifikovat a kontextualizovat v dějinách vědy období, v nichž docházelo ke změnám základních paradigmat, historickým obratům a zasadit příslušné změny do sociokultuního kontextu.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako akademičtí pracovníci nebo samostatní vědečtí pracovníci na vysokých školách a odborných institucích sociálně vědného a humanitně vědného zaměření. Uplatnění mohou nalézt v oblastech vyžadujících kritické, metodologické a systematické myšlení, dále v institucích zaměřujících se na popularizaci a komunikaci vědy nebo v médiích. Získané dovednosti a kompetence mohou využít při ediční a redakční práci v odborných časopisech, nakladatelstvích a rovněž při výuce na vzdělávacích institutech.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Požadované podklady pro přijímací řízení je třeba zaslat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na adresu uvedenou v záhlaví nebo dodat osobně na oddělení pro přijímací řízení (FF MU, Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3) do pátku 9. prosince 2016 (včetně):

  • životopis
  • soupis publikační činnosti
  • projekt disertační práce
  • motivační dopis, ve kterém uchazeč uvede, proč chce studovat obor Teorie a dějiny vědy a proč si zvolil katedru Filozofie FF MU

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia – u přijímacích zkoušek se nevyžaduje.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/obory/doktorske/doktorske-studium-teorie-a-dejiny-vedy/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info