Sociologie

Popis oboru

Doktorské studium sociologie je zaměřeno na výchovu vědeckých pracovníků a odborných analytiků v již vyhraněných oblastech jejich profesionálního zájmu. Doktorské studium usiluje o to připravit odborníky schopné teoretického i empirického myšlení umožňujícího jim identifikovat a analyzovat významné sociální a demografické procesy a trendy. Chce je vybavit znalostí literatury, prohloubit jejich schopnosti kriticky reflektovat jak tuto literaturu, tak i sociální realitu. Chce také rozšířit jejich metodologickou výbavu a především rozvinout jejich schopnost tvůrčí vědecké práce.

Úspěšný absolvent je schopen

  • analyticky uchopit rozličné formy sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů;
  • vést samostatný empirický výzkum a tvůrčím způsobem vědecky pracovat;
  • kriticky reflektovat odbornou literaturu i sociální realitu;
  • identifikovat a analyzovat významné sociální a demografické procesy a trendy.

Uplatnění absolventů

Absolventi a absolventky se mohou uplatnit v akademické a výzkumné sféře, v oblasti aplikovaného společenskovědního výzkumu, v oblasti neziskových organizací, v médiích, ve státní sféře, v soukromém sektoru, nebo jako vyučující na středních školách a v politicko-správní sféře.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Podmínky pro účast v přijímacím řízení: http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd Obsahem komisionální přijímací zkoušky je odborná rozprava o předloženém návrhu projektu (preliminary proposal) disertace. Tento návrh, spolu s předloženými doklady o tvůrčí práci (magisterská práce a eventuálně seznam vlastních publikací), umožní posoudit předpoklady uchazeče/uchazečky pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost. Primárně jsou posuzovány: relevance výzkumných otázek, adekvátnost navrhované metodologie, teoretické ukotvení projektu a reálnost realizace projektu. Předpokládá se, že žadatel/ka zdůvodní svůj zájem o navrhované téma disertace a objasní jeho význam z hlediska sociologické teorie nebo sociální politiky. Návrh projektu předkládaný přijímací komisi musí být formulován podle jednotné struktury: . Předběžný název připravované disertační práce, vystihující její téma a předmět . Proč lze považovat téma a předmět za zajímavé (poznávací či praktický cíl) . Základní 2-3 výzkumné otázky (na níž hodlá disertace jakožto realizace projektu odpovědět – „co se chcete dozvědět“) . Teoretický kontext: v jakých teoretických konceptech je téma uchopitelné a ke kterým dalším sociologickým či sociálním konceptům a problémům se vztahuje (nepopisujte je podrobně) . Zdroj dat . určení výzkumného souboru, výzkumných jednotek a způsobu jejích výběru (u empirických projektů) . U empirických projektů metodologický postup, metody a techniky, které budou použity, včetně metod sběru a analýzy dat (pozor, nejde o popis těchto metod, ale o jejich vztah k tomu, co chcete zjistit) . Předběžná základní bibliografie k tématu (načtená literatura – 5-10 nejdůležitějších publikací) – uvedená jednotně dle čs. normy nebo praxe Sociologického časopisu Mějte na paměti, že návrh projektu by měl tedy hlavně odpovědět na otázky: . Proč by se měl někdo o váš výzkum (vaše téma) zajímat? . Čeho a jak chce práce dosáhnout? . Jak lze projekt realizovat (nejde jen o vhodnost metody, ale i o čas a finance)?Návrh projektu by měl být věcný a stručný, cca 700-900 slov (ne více, ale také ne méně!). V dodatku k projektu (jako součást jeho textu!) uveďte název a anotaci (90-110 slov) své magisterské diplomové práce. Úroveň předběžného projektu považujeme za základní indikátor zralosti uchazeče pro doktorské studium.

Další informace

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd

http://soc.fss.muni.cz/studies/phd_studies

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info