Mezinárodní vztahy

Popis oboru

Doktorské studium mezinárodních vztahů je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky. Jde o studium určené pro absolventy magisterského studia oboru mezinárodních vztahů, případně příbuzných oborů sociálních a humanitních věd. Toto studium je zaměřeno zejména na problematiku pokročilé analýzy a výzkumu v oblastech teorie mezinárodních vztahů, vývoje a proměn mezinárodního bezpečnostního prostředí, strategických studií, mezinárodních konfliktů, zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky a dalších relevantních aktérů mezinárodního prostředí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vědecké práce v oboru;
  • rozvíjet nové oblasti výzkumu;
  • aplikovat poznatky disciplíny při řešení společenských problémů.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia oboru mezinárodní vztahy získají kvalifikaci, která jim umožní uplatnění jako badatelům podílejícím se na realizaci základního a aplikovaného výzkumu, akademickým pracovníkům v oblasti vědecko-pedagogické činnosti, či expertům a analytikům, schopným pracovat v mezinárodních organizacích, institucích státní správy a samosprávy, jakož i v soukromém a neziskovém sektoru.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Podmínky pro účast v přijímacím řízení: http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd Základní podmínkou je úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni v oboru Mezinárodní vztahy, případně příbuzném oboru. Nezbytnou podmínkou je rovněž prokázání teoreticko-metodologických znalostí a předpokladů potřebných k odborné práci v rámci doktorského studijního programu a znalost angličtiny na úrovni minimální jazykové kompetence stanovené Masarykovou univerzitou pro absolventy magisterského studia. Uchazeč musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, například výčtem publikační činnosti, participací na grantových projektech nebo jinou formou. Tyto skutečnosti budou ověřeny v rámci přijímací zkoušky. Výzkumný projekt realizovaný doktorandkou či doktorandem musí být kompatibilní s celkovým zaměřením výzkumné činnosti Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Představení projektu je rovněž součástí přijímací zkoušky. Projekt musí dále obsahovat jasně formulovaný výzkumný záměr, plánované metodologické uchopení zkoumaného problému, specifikovat teoretické aspekty zkoumané problematiky a specifikaci a plánovaný časový rozvrh jednotlivých etap výzkumu a práce na textu disertační práce. Klíčovou podmínkou pro úspěšné podání přihlášky do doktorského programu je vedení předběžných konzultací o předmětu disertační práce. Uchazeči o studium konzultují svůj zájem s předsedou oborové rady, případně přímo s osobou budoucího vhodného školitele na katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií. Školiteli v programu DSP jsou osoby s hodností docenta a profesora a schválené Vědeckou radou fakulty. Odborný profil možných školitelů na oborech Mezinárodní vztahy a dále granty a výzkumné a pedagogické úkoly řešené na katedře jsou hlavním rámcem vymezujícím odborný potenciál katedry pro vedení disertačních prací (viz www.mves.cz).

Další informace

www.mves.cz

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info