Evropská studia

Popis oboru

Doktorský stupeň studia oboru Evropská studia slouží k přípravě vysoce kvalifikovaných specialistů v oblasti evropské integrace a evropské politiky. Studium je určeno absolventům magisterského studia oboru Evropská studia, případně příbuzných oborů sociálních a humanitních věd. Studium se zaměřuje především na pokročilou analýzu a výzkum teorie evropské integrace, evropské politiky, zájmových skupin a dalších politických aktérů v rámci Evropské Unie.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatné analytické práce vycházející z teoretické znalosti;
  • formulovat inovativní výzkumné problémy a jejich řešení;
  • interpretovat nejnovější výzkum oboru;
  • rozumět a používat vhodné odborné metody analýzy;
  • publikovat v odborných platformách.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia oboru Evropská studia získají kvalifikaci, díky níž se mohou uplatnit jako badatelé podílející se na realizaci základního a aplikovaného výzkumu, akademičtí pracovníci v oblasti vědecko-pedagogické činnosti, či experti a analytici, působící v evropských institucích, v mezinárodních organizacích, v institucích státní správy a samosprávy, jakož i v soukromém a neziskovém sektoru.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Podmínky pro účast v přijímacím řízení: http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd Základní podmínkou je úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni v oboru evropská studia, případně v příbuzném oboru. Nezbytným předpokladem je rovněž prokázání adekvátních teoreticko-metodologických znalostí a předpokladů nepostradatelných k odborné práci v rámci doktorského studijního programu (tuto znalost ověřuje přijímací zkouška) a znalost angličtiny na úrovni minimální jazykové kompetence stanovené Masarykovou univerzitou pro absolventy magisterského studia. Výzkumný projekt, předkládaný uchazečem v rámci přijímacího řízení musí být kompatibilní s celkovým zaměřením výzkumné činnosti Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Musí obsahovat jasně formulovaný výzkumný záměr, plánované metodologické uchopení zkoumaného problému, specifikaci teoretických aspektů zkoumané problematiky a nástin a plánovaný časový rozvrh jednotlivých etap výzkumu a práce na textu disertační práce. Představení projektu je rovněž součástí přijímací zkoušky. Klíčovou podmínkou pro úspěšné podání přihlášky do doktorského programu je vedení předběžných konzultací o předmětu disertační práce. Uchazeči o studium konzultují svůj zájem s předsedou oborové rady, případně přímo s osobou budoucího vhodného školitele na katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií. Školiteli v programu DSP jsou osoby s hodností docenta a profesora a schválené Vědeckou radou fakulty. Odborný profil možných školitelů na oboru Evropská studia a dále granty a výzkumné a pedagogické úkoly řešené na katedře jsou hlavním rámcem vymezujícím odborný potenciál katedry pro vedení disertačních prací (viz www.mves.cz).

Další informace

http://mve.fss.muni.cz/cs/studium/postgradualni-studium/evropska-studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info