Informatika

Popis oboru

Obor Informatika programu Informatika je orientován primárně na základní (badatelský) výzkum, tedy experimentální nebo teoretickou práci zaměřenou na získávání nových poznatků fundamentální povahy. Tato práce může být spojena s experimentálním ověřením relevance a praktického přínosu získaných poznatků. Typické výstupy základního výzkumu v informatice jsou články publikované ve sbornících odborných konferencí nebo časopisech, případně experimentální implementace, které demonstrují praktický přínos nově získaných poznatků. Při evaluaci výsledků studia je kladen důraz na množství a především kvalitu publikačních výstupů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatné vědecké práce v informatice.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jako vedoucí pracovníci v různých vývojově-výzkumných odděleních informatických firem, ve výzkumných centrech, a to i mimo Českou Republiku, nebo mohou pracovat v akademickém prostředí.

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Základní podmínkou přijetí je úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni v oboru informatika či aplikovaná informatika, případně příbuzném oboru. Nezbytnou podmínkou je rovněž prokázání teoreticko-metodologických znalostí, předpokladů potřebných k odborné práci v rámci doktorského studijního programu a znalost odborné angličtiny. Zaměření disertační práce zamýšlené doktorandem musí být kompatibilní s celkovým zaměřením výzkumné činnosti Fakulty informatiky MU. Tyto skutečnosti jsou ověřovány přijímací zkouškou. Přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu probíhá dvakrát ročně. Přihláška musí být doplněna dvěma osobními doporučeními vysokoškolských pedagogů nebo kvalifikovaných odborníků a písemným souhlasem vašeho navrhovaného školitele. To vše max. 4 měsíce staré vzhledem k datu přijímací zkoušky. Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu http://www.fi.muni.cz/docs/phd/podminky.pdf.cs Informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace http://www.muni.cz/study/recognition?lang=cs POZOR: V případě nedodání všech relevantních materiálů nebude Vaše přihláška v IS akceptována a přijímací komise se jí nebude zabývat.

Kritéria hodnocení

Přijímací komise posuzuje předpoklady uchazeče pro tvořivou práci v informatice jako vědním oboru a schopnost komunikace v anglickém jazyce. Předsedu a složení komise navrhuje oborová rada FI MU a jmenuje děkan. Komise na základě vyhodnocení písemných podkladů uchazeče rozhodne o tom, zda je či není nutné uchazeče přizvat k ústnímu pohovoru. Ústní pohovor komise může prominout zejména v případě, kdy uchazeč dosáhl vynikajících výsledků během předchozího magisterského studia (vynikající studijní průměr, vynikající diplomová práce, solidní umístění ve SVOČ, apod.). Během ústního pohovoru, který trvá 15-30 minut, musí uchazeč prokázat všeobecnou znalost informatiky a současně hlubší znalosti v oblasti související s plánovaným zaměřením studia. Dále musí prokázat schopnost komunikovat v anglickém jazyce. Ústní pohovor se skládá z otázek, které pokládají členové komise. Na část těchto dotazů odpovídá uchazeč v anglickém jazyce. Pohovor je možné na základě rozhodnutí přijímací komise provést též videokonferenčně, zejména v případě zahraničních uchazečů. Přijímací komise navrhne uchazeče přijmout nebo nepřijmout do doktorského studia na základě komplexního posouzení písemných podkladů a průběhu ústního pohovoru. Pokud je ústní pohovor uchazeči prominut, navrhne přijímací komise jeho přijetí. O průběhu přijímacího řízení a návrhu přijímací komise je informována oborová rada FI MU, která k návrhu vypracuje písemné stanovisko. Návrh přijímací komise společně se stanoviskem oborové rady je následně postoupen děkanovi FI MU, který rozhodne o přijetí či nepřijetí každého z uchazečů.

Další informace

http://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info