Biomolekulární chemie

Popis oboru

Obor biomolekulární chemie otevírá studentům cestu k hlubokým znalostem o stavbě biologicky významných (makro)molekul a o vztahu mezi jejich strukturou a biologickou funkcí. Součástí oboru je metodika získávání a aplikace poznatků o struktuře a funkci bio(makro)molekul. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů v rámci řešených projektů včetně schopnosti komunikovat a prezentovat výsledky v anglickém jazyce. Technické zázemí umožní studentům běžně pro svou práci využívat nejmodernější metody výpočetní (kvantová chemie, molekulová mechanika a dynamika) a experimentální (rentgenová difrakce, kryo-elektronová mikroskopie, nukleární magnetická rezonance, moderní metody studia biomolekulárních interakcí, metody molekulární biologie).

Úspěšný absolvent je schopen

  • Charakterizovat základní metody, které umožní získat informace o 3-D struktuře bio(makro)molekul.
  • Ovládá způsoby reprezentace 3-D struktury bio(makro)molekul.
  • Dovede charakterizovat vztahy mezi 3-D strukturou bio(makro)molekul a jejich funkcí i způsoby ovlivnění této biologické funkce.
  • Komunikovat všechny výše uvedené atributy v anglickém jazyce ve formě psané i mluvené.

Uplatnění absolventů

Cílem doktorského studijního programu Biomolekulární chemie je připravit špičkové odborníky, kteří budou nejen specialisty s detailní znalostí určité techniky, ale také tvůrčími pracovníky s širokým rozhledem v oblasti strukturní biologie a s dobrými teoretickými základy. Absolvent oboru získá hluboké znalosti a praktické dovednosti z jednoho či více odvětví, které program Biomolekulární chemie zahrnuje, tedy výpočetní chemie a metody molekulového modelování, metody strukturní analýzy pomocí rentgenové difrakce a nukleární magnetické rezonance, metody molekulární biologie a mikrobiologie, bioinformatika. Bude výzkumným pracovníkem zvyklým pracovat samostatně a schopným získávat nové poznatky o stavbě biomololekul a pracovat s informacemi získanými z odborných časopisů a elektronických databází. O své práci bude umět komunikovat v anglickém jazyce formou publikací v mezinárodních časopisech, prezentací před odbornou veřejností a v neformálních konzultacích s kolegy. Ačkoli bude absolvent formován především pro akademickou dráhu, bude i odborníkem připraveným uplatnit se v komerčním prostředí zejména v biochemickém a farmaceutickém výzkumu, v práci s biologicky orientovanými databázemi a v oborech využívající pokročilé metody výpočetní chemie. Jak ukazují zkušenosti posledních let, zahraniční kontakty a studijní pobyty umožní absolventovi nalézt uplatnění i na špičkových zahraničních pracovištích.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

K doktorskému studiu Biomolekulární chemie jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia stejného nebo příbuzného oboru. Předchozí praxe není podmínkou přijetí. Uchazeč by měl na základě diplomové práce případně vlastních publikací prokázat předpoklady tvořivé práce v oboru. Kromě toho by měl mít základní znalosti z biochemie a strukturní biochemie. Požaduje se schopnost komunikace v anglickém jazyce na úrovni překladu populárně naučného článku z angličtiny do češtiny, napsání krátkého anglického souhrnu a obecné diskuse na témata související zejména s vlastním životopisem, vysokými školami a výzkumnou činností. Součástí přijímacího řízení je navržení školitele (ze seznamu odborníků předem schválených vědeckou radou Přírodovědecké fakulty a jmenovaných děkanem) a rámcového studijního plánu. Je proto žádoucí, aby ještě před podáním přihlášky uchazeči téma doktorské práce konzultovali se svým potenciálním školitelem.

Kritéria hodnocení
1254

Doktorské studium může mít formu prezenční nebo kombinovanou (při zaměstnání). Prezenční forma trvá 4 roky (po tuto dobu je garantováno pobírání stipendia); u formy kombinované je to maximálně 7 let. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který určuje časové rozložení studia, odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování disertační práce, případné studijní pobyty na jiných pracovištích včetně zahraničních, rozsah podílu na výuce, termíny předmětových zkoušek a jiné povinnosti.

Další informace

http://www.ncbr.muni.cz/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info