Geologické vědy

Popis oboru

Obor je zaměřen na výzkum a systematickou tvůrčí činnost v těchto zaměřeních: geochemie, geologie se vztahem k hydrogeologii, ložisková geologie, mezioborové studium kvartéru, mineralogie a krystalografie, paleobotanika, petrologie, regionální a stratigrafická geologie, zoopaleontologie, geoarcheologie. Každé zaměření je garantováno nejméně jedním docentem nebo profesorem či pracovníkem s titulem DrSc. Úzce souvisí s výzkumnými aktivitami školitelů, učitelů a výzkumnými záměry Ústavu geologických věd. Často má interdisciplinární charakter a tak navazuje či prohlubuje spolupráci s dalšími vědeckými institucemi.

Navržený čtyřletý doktorský studijní program Geologie vychází z vědecké a pedagogické činnosti, která je dlouhodobě úspěšně rozvíjena na špičkové úrovni na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a již akreditovaných participujících institucích - Geologickém ústavu AV ČR v Praze a Katedře geologie přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Takové rozšíření akreditace na uvedené instituce je významnou okolností, která umožňuje zkvalitňovat studium a přijímat studenty do specializací, které fakulta nemá. Společenská potřeba geologie a kvalitně připravených odborníků v tomto oboru roste v teoretické úrovni a ještě výrazněji v aplikacích v souvislosti:

  • s potřebou globálního výzkumu planety Země a odhadu jejího možného vývoje,
  • s rostoucí poptávkou po nerostných surovinách všech druhů a vodních zdrojích,
  • s potřebou řešit narůstající ekologické zátěže, dané enormní produkcí odpadů při všech činnostech člověka s tím souvisejícími kontaminacemi zemského povrchu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexních problémů;
  • mít přehled o řešení daného problému a používané metodice na špičkových pracovištích ve světě;
  • vystupovat na mezinárodních konferencích a publikovat v domácích i zahraničních časopisech;
  • jednat podle etických principů vědecké práce;
  • vykonávat pedagogickou práci na univerzitě;
  • ovládat moderní metody geologického výzkumu, průzkumu a interpretace jejich výsledků.

Uplatnění absolventů

Absolventi DSP najdou uplatnění především v základním a aplikovaném výzkumu, tj. např. na vysokých školách, ČGS v Brně a Praze, GÚ AV ČR v Praze, Archeologických ústavech AV ČR v Brně a Praze a Moravském zemském muzeu. Další oblastí uplatnění jsou specializované laboratoře, ochrana životního prostředí i orgány státní správy.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Podmínkou je ukončení studia v magisterském studijním programu. Uchazeč musí dále prokázat odborné a jazykové schopnosti a předpoklady k samostatné vědecké práci. Součástí přijímacího pohovoru je předložení projektu, jenž zahrnuje stav řešeného problému, cíle doktorské práce, použitou metodiku a finanční zdroje potřebné k zajištění projektu.

Kritéria hodnocení

Předmětové bloky studia A. Blok předmětů povinných pro podání přihlášky k doktorské zkoušce: Před podáním přihlášky k doktorské zkoušce je student povinen získat celkem minimálně 70 kreditů za předměty z tohoto bloku v předepsané skladbě, přičemž předmět GD621 Odborná publikace - lze zapisovat opakovaně a vícekrát a lze jím (při jeho opakovaném nebo násobném zápisu) nahrazovat podle dosaženého počtu kreditů i jiné předměty tohoto bloku s výjimkou předmětu GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci. Tento blok zahrnuje: 1. Prokázání jazykových znalostí (angličtiny) jedním z následujících dvou způsobů: a) úspěšným ukončením dvou semestrálních předmětů zaměřených na jazykovou výuku, nebo b) získáním zápočtů (uděluje školitel) za: přednesení cizojazyčné přednášky včetně řízení následné diskuse na kvalifikovaném odborném fóru – předmět GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci (10 kr), napsání cizojazyčné publikace pro časopis nebo sborník – předmět GD631 Publikace v cizím jazyku (za 5 kr) nebo předmět GD621 Odborná publikace (10 kr). 2. Nastudování odborné literatury k tématu disertační práce, které student prokazuje získáním zápočtu za předmět GD001 Odevzdání rešerše (10 kr, zápočet uděluje školitel). 3. Pomoc při výuce v bakalářských a magisterských programech nebo její přípravu, které student prokazuje získáním nejméně 4 zápočtů z předmětu GV001 Pomoc při výuce (5 kr, zápočty uděluje školitel). 4. Specializované odborné semináře, za které musí student získat nejméně 4x zápočet z předmětu GB001 Geologický seminář (1 kr) a za každý semestr studia 1x zápočet z předmětu GD101 Seminář DSP (1 kr). 5. Odborné předměty (předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu a předměty prohlubující specializované znalosti), za které musí student získat minimálně 20 kreditů. - Za "odbornou publikaci" uznávanou oborovou radou DSP „Geologie“ se standardně považuje anglicky (event. německy, francouzsky, španělsky) psaná publikace v časopise, jenž je evidován v mezinárodních abstraktech pro daný obor (tj. všechny impaktované časopisy, dále odpovídající recenzované časopisy zahraniční a také tuzemské, z nich se jedná konkrétně o Journal of Geosciences). B. Blok ostatních povinných předmětů: Před podáním přihlášky k obhajobě disertační práce je student povinen získat minimálně 180 kreditů a úspěšně ukončit tyto povinné předměty: 1. Základní práce na disertačním tématu (kolokvia uděluje školitel) GD511 Disertační práce 1 (15 kr) GD521 Disertační práce 2 (15 kr) GD531 Disertační práce 3 (15 kr) GD541 Disertační práce 4 (15 kr) GD551 Disertační práce 5 (20 kr) GD561 Disertační práce 6 (20 kr) 2. Odborná přednáška a publikace GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci (10 kr) GD621 Odborná publikace (10 kr) C. Blok předmětů zapisovatelných po standardní době studia: Po splnění všech předmětů bloku B.1. a získání minimálně 165 kreditů celkem za předměty bloku A. a B.1. (tj. obvykle po skončení tříleté standardní doby studia) si studenti mohou opakovaně zapisovat předmět GD571 Disertační práce - pokračování (29 kr, zápočty uděluje školitel).

Další informace

http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/program/Geologie

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info