Regionální geografie a regionální rozvoj

Popis oboru

Obor Regionální geografie a regionální rozvoj poskytuje všestranný pohled na strukturu regionu různé hierarchické úrovně a jejich dominující či citlivé sociální, ekonomické a enviromentální charakteristiky. Přispívá k hlubšímu poznání vzájemné podmíněnosti nejen řady sociálně-geografických, ale i fyzickogeografických jevů a procesů v konkrétních regionech. Obor je směrován na hlubší studium problematiky regionálního rozvoje v České republice, pro které přináší i srovnávací materiál z vyspělých i tranzitivních ekonomik. Obor studuje také problematiku regionálního rozvoje v různých zeměpisných oblastech světa.

Úspěšný absolvent je schopen

 • používat moderní metody a technologie zpracování a hodnocení geografických dat s využitím stávajících možností počítačového zpracování dat a metod dálkové detekce;
 • samostatné formulace vědeckého problému, získání relevantních dat, jejich kvalitativního a kvantitativního hodnocení;
 • vybrat vhodnou metodologii a hodnocení získaných výsledků z analytického a syntetického hlediska se zřetelem na sestavení alternativních scénářů vývoje geografických jevů a procesů v prostoru a čase;
 • si aktivně osvojovat nové poznatky zejména ze zahraniční odborné literatury;
 • zvládat hluboké teoretické a praktické poznatky z oboru regionální geografie a regionální rozvoj;
 • ovládat široké spektrum metod regionálně geografického výzkumu, včetně vícerozměrných statistických metod;
 • samostatně přípravit a vyhodnotit složitější anketární šetření;
 • chápat vzájemné souvislosti a podmíněnosti studovaných regionálně geografických jevů a procesů, posouzení míry relevance jednotlivých jevů pro možný rozvoj daného území;
 • predikce rozvoje regionů a komparativní analýzy regionů v ČR a ve světě;
 • vytvářet strategické dokumenty jak české, tak evropské regionální politiky (strategie, operační plány, programy rozvoje);
 • vytvářet konkrétní rozvojové programy pro venkovské obce, města a regiony různé hierarchické úrovně.

Uplatnění absolventů

Absolvent DSP regionální geografie a regionální rozvoj má velmi dobré předpoklady uplatnit se v základním výzkumu na některých ústavech Akademie věd ČR nebo na vysokých školách. Při řešení praktických úloh má absolvent dobré předpoklady pro práci na resortních ústavech, regionálních rozvojových agenturách, odborech regionálního rozvoje nebo odborech životního prostředí na krajských a městských úřadech, a také v útvarech rozvoje jednotlivých měst. Absolventi najdou uplatnění i v soukromých regionálních poradenských firmách.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Formální požadavky pro přijímací řízení stanovuje Přihláška k doktorskému studiu. Zájemce o studium, který je absolventem magisterského studia geografie a kartografie nebo příbuzného oboru, si vybírá téma a školitele podle zveřejněné nabídky témat disertačních prací. Přijímací zkouška probíhá před komisí se zohledněním následujících požadavků: odborné znalosti v rozsahu magisterského studia geografie a kartografie se zaměřením na regionální geografii a regionální rozvoj písemný anglický elaborát o předpokládaných cílech, metodách a výsledcích doktorské disertační práce v rozsahu 1-2 stran a ústní prezentace této tematiky v anglickém jazyce předložení diplomové práce, popř. odborných publikací vedení části nebo celé zkoušky v anglickém jazyce.

Kritéria hodnocení

Individuální studijní plán Část A: zahrnuje povinné předměty podle zvoleného oboru studia, stanovené oborovou radou/komisí, zakončené obvykle zkouškou. Část B: zahrnuje výběrové předměty, doporučené studentovi školitelem s cílem rozšíření potřebných znalostí s ohledem na DSP a téma disertační práce. Část C: zahrnuje aktivní účast studentů na oborových geografických seminářích. Část D: zahrnuje pomoc studentů ve výuce podle požadavků Geografického ústavu. Část E: vypracování tezí disertační práce. Teze obsahují především přehled řešené problematiky na základě rešerše domácí a zahraniční literatury včetně metod zpracování tématiky doktorské disertační práce. Předkládají se v podobě písemného elaborátu školiteli. Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce. Jde o aktivní přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce alespoň jednou během studia.

Další informace

další informace jsou uvedeny na webu Geografického ústavu (www.geogr.muni.cz)

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info