Obecné otázky matematiky

Popis oboru

Obor Obecné otázky matematiky je určen absolventům magisterského studia Učitelství matematiky pro střední školy. Obor má dva podobory: Dějiny matematiky a Výuka matematiky na středních a vysokých školách. V podoboru Dějiny matematiky je pozornost věnována hlavně problematice 19. a 20. století a speciálně české matematice; nejsou však opomíjeny ani biografické a bibliografické aspekty. Historie matematiky úzce souvisí s otázkami výuky matematiky, neboť vývoj je podmiňován i předáváním poznatků prostřednictvím učitelů a učebnic. V zahraničí je často didaktika s historií matematiky spojována do jednoho oboru. Podobně tomu bylo dříve i u nás - viz díla Q. Vettera (1881-1960) a F. Balady (1902-1961).

Doktorské studium podoboru Výuka matematiky je zpravidla zahajováno až po několikaleté učitelské praxi uchazeče a to zejména mimořádnou (distanční) formou (současné prověřování poznatků v učitelské praxi). Jednou částí disertační práce může být např. sepsání učebního textu, sbírky úloh apod., včetně metodického komentáře, rozboru obtížných partií apod. To vše však musí být podloženo vyhodnocením závěrů ve školské praxi a fundovaným shrnutím získaných závěrů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit zásady, postupy a metody práce při vedení výuky matematiky;
  • vytvářet a obhajovat své postupy při výuce matematiky žáků na střední škole;
  • popsat hlavní směry historického vývoje matematiky;
  • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou dobře orientovaní ve struktuře a historii matematiky a jejího vyučování. Mají znalosti a dovednosti k uplatnění jako špičkoví středoškolští učitelé.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Pro přijetí do oboru Obecné otázky matematiky je požadována bezpečná znalost hlubších základů celé středoškolské matematiky a základních univerzitních matematických kursů, povšechná orientace v dějinách matematiky, dobré zvládnutí metodiky řešení úloh středoškolské matematiky, zájem o tuto problematiku a znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Kritéria hodnocení

Student absolvuje během studia šest semestrálních předmětů určených pro doktorské studium. Po domluvě se školitelem zaměří samostatné studium jednak na rozšíření znalostí daného oboru, jednak na speciální partie potřebné k napsání dizertační práce. Pravidelně navštěvuje odborné semináře. Pomáhá při zajišťování výuky pro pregraduální studium.

Další informace

http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-doktorske-studium.html

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info