Fyziologie živočichů

Popis oboru

Obor Fyziologie živočichů je zaměřen na studium problémů současné fyziologie a imunologie. Výzkum je prováděn jak na úrovni celých živočišných organismů, tak na úrovni tkáňové a buněčné. Studijní obor zastřešuje výzkumná témata sahající od obecných otázek základního výzkumu až po témata veterinární a biomedicínské aplikace. Řešena je zejména problematika buněčných signalizací, která je klíčová pro pochopení procesů řídících embryonální vývoj, diferenciaci tkání a jejich regeneraci, stejně jako procesy karcinogeneze nebo imunitních regulací. Zkoumaná problematika je řešena na širokém spektru živočišných druhů od bezobratlých přes ryby a hospodářské savce až po člověka. Pracoviště se dlouhodobě specializuje na modelovou skupinu hmyzu, kde jsou řešeny problémy neuroetologické a imunologické. Tento obor v sobě integruje metodické přístupy molekulární biologie, genetiky a buněčné biologie s metodami imunologickými, morfologickými i behaviorálními.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně se plně orientovat v odborné problematice základního a aplikovaného výzkumu dané oblasti;
  • identifikovat podstatu vědeckých problémů a navrhovat možné cesty výzkumu vhodné pro jejich řešení;
  • samostatně plánovat a provádět vědecký výzkum za použití moderních metod molekulární biologie, genetiky, buněčné biologie a imunologie;
  • vést a řídit další výzkumné pracovníky při řešení specializované problematiky;
  • kriticky hodnotit získaná vědecká data a diskutovat je v kontextu současného poznání;
  • identifikovat oblasti a cíle zajímavé z hlediska budoucího výzkumu; kriticky zhodnotit potenciální rizika dalšího výzkumu;
  • prezentovat vědecká data a závěry na mezinárodní odborné úrovni a to jak formou mluvenou, tak formou odborných publikací vysoké kvality;
  • samostatně se zapojit v managementu výzkumu a orientovat se v možnostech jeho financování;
  • navazovat zahraniční spolupráci při řešení výzkumné problematiky.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia Fyziologie živočichů je všestranně připravován pro uplatnění ve výzkumných i na aplikace zaměřených vědeckých pracovištích v České republice i zahraničí. Široké spektrum témat řešených ve spolupráci s řadou školicích pracovišť mimo fakultu dává absolventům možnost uplatnit se ve špičkovém biomedicínském výzkumu nebo na přidružených klinických pracovištích humánní medicíny. Analogicky může student zvolit přípravu na práci ve veterinárně orientovaném výzkumu. Mimo humánně a veterinárně medicínské zaměření nacházejí absolventi oboru uplatnění jako vědečtí pracovníci na vysokých školách, ústavech AV ČR, resp. v ústavech rezortních, ve specializovaných laboratořích a firmách, v institucích ochrany přírody, státní správy apod. Cílem studia oboru je připravovat české i zahraniční studenty na samostatnou vědeckou práci a vybavit je znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro práci v širokém spektru pracovišť.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Absolvent doktorského studia fyziologie živočichů by měl být všestranně připraven pro vědeckou práci v tomto oboru, se širším rozhledem po celé příbuzné biologické problematice. Má být dokonale připraven pro samostatnou vědeckou práci se všemi jejími aspekty. Absolventi mohou najít uplatnění jako učitelé, nebo vědečtí pracovníci na vysokých školách, kde je pěstován obor jejich studia a v ústavech AV ČR, resp. v ústavech rezortních. V minulých letech naši absolventi vždy nalezli vhodné uplatnění.

Kritéria hodnocení

Oborová komise doktorského studia oboru fyziologie živočichů v kontextu s programem výchovy postgraduálních studentů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně přijala několik zásad, týkajících se přijetí na tento typ studia: Uchazeč o DSP si musí ještě před přijímacím pohovorem najít kvalifikovaného školitele, resp. oborová komise navrhne příslušného školitele, který schválí, nebo navrhne vhodné téma disertační práce, jež bude vycházet z obsahové náplně doktorského studia. Oborová komise určí nejméně tříčlennou přijímací komisi. K přijímacímu pohovoru se dostaví uchazeč spolu se školitelem. Během pohovoru musí uchazeč prokázat základní znalosti ze srovnávací fyziologie živočichů, obecné zoologie a základů imunologie. Uchazeč by měl být připraven přesvědčivě seznámit přijímací komisi se záměrem, cílem a časovým programem disertační práce a zvláště pak být schopen ( s případnou podporou školitele) prokázat, že téma disertační práce je vědecky dobře podložené a experimentálně zvládnutelné. Součástí přijímací zkoušky je posouzení jazykové úrovně uchazeče s důrazem především na znalost jazyka anglického. Hlavní zodpovědnost za průběh a vedení disertační práce nese školitel.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info