Biofyzika

Popis oboru

Cílem je nabídnout nadaným studentům možnost pokračovat po získání magisterského titulu v doktorském studijním programu Fyzika a to v oboru Biofyzika, který má velmi dobrou úroveň a tradici na Přírodovědecké fakultě MU a především v kooperujících ústavech AV. Student DSP Fyzika/Biofyzika se během studia stane členem výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu a je veden tak, aby se po absolvování DSP stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou absolvování je publikační aktivita v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na setkání vědeckých pracovníků a dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tím je současně zaručena jeho schopnost komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích. Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatné vědecké práce v laboratořích univerzit nebo vědeckých ústavů doma i v zahraničí;
  • sestavovat podklady pro jednoduché grantové projekty pro podporu základního výzkumu;
  • vyučovat ve svém oboru studenty pregraduálního studia.

Uplatnění absolventů

Absolvent DSP Biofyzika má znalosti zejména o fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastnostech biologicky významných molekul, jejich komplexech a interakcích s fyzikálními a chemickými činiteli vnějšího prostředí. Znalosti má rovněž o fyzikálních aspektech mechanismů uplatňujících se při základních biologických dějích, jako jsou například přenos genetické informace, buněčný cyklus, fotosyntésa. Také díky znalostem z řady oborů úzce souvisejících nebo hraničících s oborem biofyzika (fyzika, matematika, biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie) nachází široké uplatnění jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu orientovaném na problémy ekologie, zemědělství, zdravotnictví a potravinářství.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Uchazeč o DSP si před přijímacím pohovorem vybere vhodné téma disertační práce a příslušného školitele z nabídky schválené oborovou komisí. K přijímacímu pohovoru se dostaví uchazeč spolu se školitelem nebo jeho pověřeným zástupcem. Během pohovoru musí uchazeč prokázat základní znalosti z fyziky, fyzikální chemie, biofyziky, biochemie, molekulární biologie a angličtiny.

Kritéria hodnocení

Školitel nese hlavní zodpovědnost za průběh a vedení studenta v DSP. Určuje (v souladu s obecnými pravidly DSP) rozsah odborné teoretické přípravy a dbá na to, aby disertační práce měla náležitou vědeckou úroveň. Poskytuje písemně, alespoň jednou ročně, zprávu o průběhu školení a práce doktoranda. Oborová rada vyžaduje povinnou účast doktorandů na seminářích pořádaných oborovou radou.

Další informace

Organizace studia v doktorských studijních programech: http://www.muni.cz/sci/study/phd/guide

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info