Obecné otázky fyziky

Popis oboru

Doktorské studium v oboru Obecné otázky fyziky je určeno absolventům odborného i učitelského studia fyzikálních oborů matematicko-fyzikálních, přírodovědeckých a pedagogických fakult univerzit a absolventům fyzikálně zaměřených studijních oborů vysokých škol technického směru. Pokrývá široké spektrum obecných fyzikálních problémů, zejména teoretických, spadajících především do oblasti disciplín: mechanika hmotných bodů a jejich soustav, mechanika kontinua, teorie relativity, teorie pole, kvantová fyzika, statistická fyzika, astronomie a astrofyzika,... Zasahuje i do problematiky interdisciplinárního charakteru, například geometrické přístupy a variační problémy v mechanice a teorii pole. Studium těchto disciplín může být, podle zájmu uchazeče, zaměřeno i na výstup získaných výsledků do oblasti fyzikálního vzdělávání na úrovni vysokoškolských kurzů obecné i teoretické fyziky, včetně tvorby fyzikálně-matematických a didaktických textů, demonstračních experimentů, výukových pomůcek pro distanční vzdělávání a e-learning. Umožňuje zaměření tvůrčí činnosti doktorandů v rámci zpracování disertační práce i na oblast fyzikálního vzdělávání na středoškolské, zejména gymnaziální úrovni, a to formou tvorby alternativních středoškolských textů, didaktických učebních pomůcek a experimentů, e-learningových pomůcek či fyzikálně kvalitních popularizačních textů. Jednou z kategorií obecných otázek fyziky je historie fyziky, nahlížená především z fyzikálního hlediska a založená na studiu a tvůrčí interpretaci originálních fyzikálních prací, popřípadě reprodukci vybraných experimentů a jejich zpracování pro účely fyzikálního vzdělávání.

Úspěšný absolvent je schopen

  • prokázat hluboké znalosti problematiky obecných matematicko-fyzikálních disciplín;
  • samostatně a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení problémů obecného charakteru, od jejich formulace a řešení s použitím přiměřeného matematického aparátu k interpretačním závěrům, včetně návrhu případných experimentů;
  • vykonávat práci kvalifikovaného tvůrčího pracovníka se schopností stát se odbornou individualitou;
  • vědecké práce doložené publikacemi v renomovaných fyzikálních časopisech;
  • aktivní komunikace v angličtině a případně v dalším světovém jazyce;
  • využívat znalosti a schopnosti v oblasti výpočetní techniky;
  • v experimentálních oborech ovládat metodiku a praktickou činnost na složitých experimentálních zařízeních.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jako učitelé a vědečtí nebo vývojoví pracovníci na vysokých školách, v ústavech AV, ve výzkumných a vývojových laboratořích v průmyslu a specializovaných výzkumných ústavů. Mohou se uplatnit i v nekonvenčních oblastech, v manažerských funkcích, v oblastech státní správy spojené se vzděláváním a výzkumem. Najdou uplatnění ve fyzikálních institucích kdekoliv ve světě.

Absolventi magisterského studia učitelství, kteří své doktorské studium a disertační práci zaměřili do oblasti fyzikálního vzdělávání, jsou vysoce kvalifikovanými učiteli fyziky resp. matematiky na středních školách, kteří své vzdělání a tvůrčí schopnosti uplatní mj. i při práci s nadanými žáky.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

(A) Odborné požadavky: Bezpečná orientace v problematice základního univerzitního kurzu obecné a teoretické fyziky, vědomí souvislostí jejich disciplín. Zvládnutí matematického aparátu přiměřeného formulaci problémů disciplín obecné a teoretické fyziky. Tématické okruhy pro přijímací řízení: Fyzikální systém a jeho popis. Děje probíhající ve fyzikálních systémech. Časový vývoj fyzikálního systému. Fyzikální pole a jejich popis. Úloha vztažné soustavy při popisu fyzikálních systémů a polí. Axiomatická výstavba fyzikálních teorií. Úloha experimentu ve fyzice, klíčové experimenty. Symetrie a její důsledky. Aproximativní metody při popisu fyzikálních systémů. Periodické děje. (B) Jazykové požadavky: Porozumět anglickému odbornému textu a hovořit o jeho obsahu.

Kritéria hodnocení

Individuální studijní plán sestavuje školitel zejména s ohledem na téma disertační práce. V rámci studijního plánu absolvuje doktorand: Přednášky a semináře s obecnou fyzikální tématikou, jejichž cílem je rozšíření jeho fyzikálně-matematického vzdělání a prohloubení fyzikálního myšlení, umožňující kvalifikovaný přístup k řešení obecné fyzikální problematiky, Specializované semináře s konzultace vztahující se k tématu disertační práce, Vlastní pedagogickou činnost v kurzech pregraduálního studia, jejímž cílem je získání praktických zkušeností při formulaci a řešení širšího spektra fyzikálních problémů a adekvátní elementarizaci použitých postupů.

Další informace

Organizace studia v doktorských studijních programech: http://www.muni.cz/sci/study/phd/guide

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info