Teoretická fyzika a astrofyzika

Popis oboru

Doktorské studium v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika je určeno absolventům odborného i učitelského magisterského studia fyziky a astrofyziky matematicko-fyzikálních, přírodovědeckých a pedagogických fakult univerzit a absolventům fyzikálně zaměřených oborů vysokých škol technického směru s mimořádným zájmem o jmenované obory. Studium se soustřeďuje na několik nosných témat v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky: v teoretické fyzice na dvě aktuální oblasti kvantové teorie, z jichž jedna směřuje ke kvantové teorii gravitace (smyčky, struny, d-brány, ...) a druhá ke studiu hranice kvantového a klasického světa. V astrofyzice je to pak zejména výzkum horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami, speciálně pak fyziky hvězdných atmosfér horkých hvězd, hvězdného větru hnaného zářením a chemicky pekuliárních hvězd. Další tradiční astrofyzikální oblastí je výzkum proměnných hvězd včetně metodologie zpracování a interpretace pozorovacího materiálu všeho druhu.

Cílem doktorského studijního programu Fyzika je nabídnout nadaným studentům možnost pokračování po získání magisterského titulu ve studiu a to v těch oborech, které mají velmi dobrou úroveň a tradici na Přírodovědecké fakultě MU a na spolupracujících institucích, především v ústavech AV. Student DSP Fyzika se během studia stane členem výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu, a je veden tak, aby po absolvování DSP se stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou absolvování je publikační aktivita v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na setkání vědeckých pracovníků a zpravidla dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tím je současně zaručena jeho schopnost komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích. Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení obtížných fyzikálních či astrofyzikálních problémů, od jejich formulace a řešení s použitím přiměřeného matematického aparátu k interpretačním závěrům a jejich prezentaci před vědeckou komunitou;
  • samostatné tvůrčí vědecké práce doložené publikacemi v renomovaných fyzikálních časopisech;
  • uplatit zkušenosti z dlouhodobé zahraniční stáže na kvalitním fyzikálním pracovišti;
  • aktivní komunikace v angličtině a případně v dalším světovém jazyce;
  • vzhledem k obecnému základu a hlubokému pochopení fyzikálních problémů zvládnout a přizpůsobit se i problematice mimo svoji specializaci;
  • znát dobře standardy respektovaného výzkumu.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jako učitelé a vědečtí nebo vývojoví pracovníci na vysokých školách, v ústavech AV, ve výzkumných a vývojových laboratořích v průmyslu a specializovaných výzkumných ústavů. Mohou se uplatnit i v nekonvenčních oblastech, v manažerských funkcích, v oblastech státní správy spojené se vzděláváním a výzkumem.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina, čeština

Přijímací zkouška

(A) Odborné požadavky: Bezpečná orientace v základním univerzitním kurzu obecné a teoretické fyziky a astrofyziky, vědomí souvislosti disciplín. Zvládnutí matematického aparatu nezbytného k formulaci a řešení problémů teoretické fyziky, případně astrofyziky. Tématické okruhy pro přijímací řízení: Společné: Popis časového vývoje fyzikálního systému, příklady. Klíčové experimenty ve fyzice, příklady. Symetrie a její důsledky, příklady. Aproximativní metody při popisu fyzikálních systémů a jejich časového vývoje, příklady. Směr teoretická fyzika: Variační principy. Hilbertův prostor. Feynmanovy diagramy s aplikací v kvantové elektrodynamice. Stavová suma, příklady. Směr astrofyzika: Fotometrická diagnostika hvězd. Spektroskopická diagnostika hvězd. Fyzika hvězdných atmosfér. Stavba hvězd. Vznik a vývoj hvězd a dvojhvězd. Fyzika horkých hvězd. Fyzika proměnných hvězd. Fyzika hvězdných soustav a mezihvězdné látky. (B) Jazykové požadavky: Schopnost porozumět anglicky psanému odbornému textu. Schopnost písemné a ústní komunikace na odborná témata v angličtině.

Kritéria hodnocení

Absolvování školitelem předepsaných kursů z nabídky PřF MU v Brně, případně i MFF UK v Praze a pracovišť AV ČR. Vlastní pedagogická činnost na PřF MU, obvykle vedení praktik a cvičení. Účast na semináři ÚTFA. Důkladné studium literatury z oboru, zejména pak z užší oblasti tématu dizertace, komunikace s badateli, pracujícími na podobných problémech, zapojení se do týmové práce. Získání původních vědeckých výsledků a jejich publikace v recenzovaném odborném časopisu.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info