Vlnová a částicová optika

Popis oboru

Studijní program je zaměřen na následující teoretické, experimentální nebo aplikované oblasti vlnové a částicové optiky: Světelné pole ve vrstevnatých strukturách s kvantovými jámami a supermřížemi: lineární a nelineární optická odezva, elektrooptické efekty. Teoretické a experimentální studium polarizačních vlastností difraktovaného světla. Difrakční elipsometrie. Skalární teorie difrakce. Difraktivní optika. Fourierovská optika. Optický odraz rentgenového záření na soustavě tenkých vrstev (supermřížky, rentgenová zrcadla). Rentgenová difrakce na kvasiperiodických a periodických jedno i vícerozměrných reálných krystalických strukturách. Vlnové aspekty částicové optiky. Elektronová holografie.Atomová optika. Moderní výpočty polí pro elektronovou optiku. Modelování a simulace elektronově optických prvků a systémů. Optické studium soustavy tenkých vrstev, drsná rozhraní, nehomogenita.

Cílem je nabídnout nadaným studentům možnost pokračování po získání magisterského titulu ve studiu v doktorském studijním programu Fyzika a to v těch oborech, které mají velmi dobrou úroveň a tradici na Přírodovědecké fakultě MU a na spolupracujících institucích, přede- vším v ústavech AV. Student DSP Fyzika se během studia stane členem výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu, a je veden tak, aby po absolvování DSP se stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou absolvování je publikační aktivita v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na setkání vědeckých pracovníků a zpravidla dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tím je současně zaručena jeho schopnost komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích. Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

Úspěšný absolvent je schopen

  • prokázat hluboké znalosti z fyziky vln a částic, což je velmi obecná disciplina překrývající optiku, elektřinu a magnetismus, kvantovou mechaniku, přístrojovou techniku a další;
  • předvést praktické zkušenosti s experimentováním a konstrukcí laboratorních zařízení včetně různých technologií z tohoto oboru;
  • schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce doložené publikacemi v renomovaných fyzikálních časopisech;
  • využít zkušenosti z dlouhodobé zahraniční stáže na kvalitním fyzikálním pracovišti, znát dobře standardy respektovaného výzkumu;
  • aktivní komunikace v angličtině a případně v dalším světovém jazyce;
  • vzhledem k obecnému základu a hlubokému pochopení fyzikálních problémů zvládnout a přizpůsobit se i problematice mimo svoji specializaci;
  • prokázat dobrou vybavenost znalostmi a schopnostmi využívání výpočetní techniky;
  • ovládat metodiku a praktickou činnost na složitých experimentálních zařízeních;
  • formulovat modelovou představu studovaného jevu, získat a interpretovat experimentální data;
  • formulovat a řešit náročné problémy s přiměřeným matematickým aparátem.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro práci ve své specializaci, ale současně se může snadno uplatnit v jiných fyzikálních disciplinách a na rozhraní přírodních věd nebo technických věd, ale i v netradičních oblastech. Absolvent snadno najde uplatnění, protože v brněnském regionu působí velmi úspěšně řada firem právě v této fyzikální specializaci. Je připraven působit na vysoké škole, na pracovištích AV a ve všech institucích, které mají výzkum spojený s fyzikálními aplikacemi. Možnost uplatnění je i v netradičních oblastech, v manažerských funkcích, v oblastech státní správy spojených se vzděláváním a vědou.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Absolvování magisterského nebo inženýrského studia vhodného zaměření. Úspěšné složení přijímací zkoušky. Schopnost aktivně komunikovat a pracovat s textem v angličtině. Znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu fyziky na Přírodovědecké fakultě MU v Brně s důrazem na optiku, elektřinu a magnetismus, kvantovou mechaniku, fyziku pevných látek včetně příslušných matematických disciplin.

Kritéria hodnocení
1267

Za obsah individuálního studijního plánu nese odpovědnost především školitel. Ten určí rozsah absolvování přednášek a seminářů z nabídky na MU, případně dalších vysokých škol. Spolupráce na vysokoškolské výuce. Předepsaná literatura, pravidelná kontrola postupu na tématu disertační práce. Spolupráce s pracovišti v příslušném oboru. Pobyt na zahraničních univerzitách. Aktivní účast na vědeckých setkáních. Publikace v renomovaných zahraničních časopisech.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info