Ekologie

Popis oboru

Obor Ekologie doktorského studijního programu Biologie je zaměřen na studium interakcí mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem na úrovni vybraných druhů až celých společenstev. Zahrnuje i oblast historické ekologie, zvláštní pozornost věnuje paleoekologii kvartéru a rekonstrukci vývoje prostředí i biotických společenstev. Komplexní studium směřuje k poznání diverzity, struktury a funkcí přírodních, polopřirozených až člověkem silně ovlivněných ekosystémů. Modelové skupiny organismů jsou využívány pro studium obecných ekologických zákonitostí na různých časových a prostorových škálách. Mezi progresivními dílčími směry je rozvíjeno propojení znalostí současné autekologie s interpretací změn přírodních podmínek v minulosti pomocí přenosových funkcí (transfer function). Dalším moderním přístupem využívajícím pokročilé statistické metody je modelování prostorových změn druhové bohatosti na různých škálách a ve vztahu k faktorům prostředí nebo vlastnostem studovaných druhů. Dopady vlivu člověka jsou studovány na úrovni struktury a funkce celých společenstev i ekosystémů, změn biotických interakcí v procesu biologických invazí nebo vývoje přírody v průběhu holocénu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikace základních i speciálních metodických postupů při sběru biologických dat a designu vědeckých studií, jejich vyhodnocování a prezentaci;
  • samostatně definovat odborné problémy, navrhnout postupy k jejich řešení a pomocí adekvátních metod je řešit;
  • aplikace získaných poznatků a dovedností jak v základním výzkumu, tak v aplikovaných výzkumech, i v praktickém využití poznatků v ochraně přírody;
  • o výsledcích své vědecké práce referovat ve formě odborných článků v mezinárodních i národních časopisech a také formou aktivních vystoupení na odborných fórech.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit na vysokých školách, v ústavech AV ČR a jiných výzkumných rezortech, v poradenské službě, v servisních ekologických laboratořích, zoologických a botanických zahradách, v přírodovědeckých odděleních muzeí, agenturách ochrany přírody, na správách národních parků, apod.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Odborná část zkoušky zahrnuje předměty stanovené oborovou komisí, tj. obecnou a speciální ekologii, fylogenezi organismů a problematiku ochrany přírody a životního prostředí člověka. Požadovaná úroveň znalostí odpovídá vysokoškolským kurzům uvedených předmětů. Zvláštní důraz je kladen na vztah organismů a prostředí, působení souboru abiotických faktorů (teplota, vlhkost, proudění, zdroje energie), vnitrodruhové a mezidruhové interakce, strukturu a funkce společenstev a vztahu člověka a biosféry. Jazyková zkouška (zásadně z jazyka anglického) je zaměřena na prověření aktivní znalosti jazyka slovem i písmem. Je předpokládána schopnost přečtení a překladu odborného, biologicky nebo ekologicky zaměřeného textu a konverzace o běžné a speciální problematice (vysokoškolské studium, systém vzdělávání, vědecký výzkum, vlastní odborné zaměření, cestování).

Kritéria hodnocení

Doktorandi zapisují kurzy zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru v rozsahu nejméně po 2 hod. v 1. a 2. semestru (např. Sociologie, Příroda a kultura, Analýza rizik, Biotechnologie) Ve vazbě k tématu disertační práce a na doporučení školitele zapisují kurzy přednášené v rámci sekce biologie (a dalších sekcí) na fakultě, příp. na jiných vysokých školách. Rozsah: 2 hod. týdně (celkem 6 semestrů). Každý doktorand zapisuje Zoologický nebo Botanický seminář (2 hod. /týden/ semestr). Doktorandi pomáhají při zajišťování pregraduální výuky na Katedře botaniky nebo Katedře zoologie a ekologie. Rozsah: 2 hod. /týden/ semestr.

Další informace

Další informace o studiu a dění na Ústavu botaniky a zoologie naleznete zde naleznete zde: http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/obor/Ekologie; http://botzool.sci.muni.cz/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info