Hydrobiologie

Popis oboru

Brněnská hydrobiologie je zaměřená na ekologii tekoucích vod včetně drobných vod stojatých v inundačním území řek. Studenty směruje na výzkum přirozených a antropických environmentálních vlivů na populačně ekologickou problematiku a na změny v druhové a trofické struktuře společenstva, na jeho distribuci, hustotu a produktivitu. Hlavním programem je výzkum biologie a ekologie populací vodních bezobratlých (species traits, life history, life strategy). Modelovými objekty jsou populace druhů z řádů Ephemeroptera, Plecoptera a Trichoptera a v poledních letech i z Cladocera, Copepoda a Ostracoda. Dlouhodobým programem je zejména studium environmentálních parametrů (průtokového režimu toku, geomorfologie koryta, substrátové charakteristiky, ekologického typu a antropických vstupů, např. úpravy toků, vodní stavby a jejich provoz, znečišťování, acidifikace aj.). na populace a společenstva vodních organismů. V posledních letech je k těmto ukazatelům přiřazováno především studium trofických vztahů, včetně konstrukce modelů trofické sítě a toku energie. Jako modelové objekty jsou používány především nárostová společenstva řas a sinic a bezobratlé organismy dna (mikro, meio a makrozoobentos) v požadovaných ukazatelích. Nedílnou součástí výzkumu je studium biodiversity. Výstupy jsou směrovány do klasifikace významnosti sledovaných environmentálních proměnných a využití těchto poznatků pro klasifikaci stavu říčních ekosystémů a řízení ochrany a využití vodotečí, revitalizační projekty a pro ekologicky šetrné zásahy do přirozených ekosystémů. Druhotné vstupy látek a energie do ekosystému jsou hodnoceny s cílem jejich tlumení nebo i posílení do optimální úrovně blízké přirozeným ekologickým vztahům v systému. Výstupy z výzkumu biodiversity jsou především checklisty vodních bezobratlých vztažené na jednotlivá i dílčí povodí doplněné základními biologickými a ekologickými charakteristikami druhů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit základní procesy a funkce systému v různých typech vodních ekosystémů;
  • determinovat vodní bezobratlé vázané na vodní ekosystémy střední Evropy;
  • mít základní znalosti o biotechnologiích čistíren odpadních vod a úpraven vody ve vodárenství;
  • vysvětlit vlivy regulací, znečištění a dalších antropogenních vlivů na vodní ekosystémy;
  • znát použití aktuálních metod bioindikace a statistických hodnocení v systému R.

Uplatnění absolventů

Absolvent je v zásadě úplně vyškolen v problematice ekologie tekoucích vod se základními znalostmi s ekologie stojatých vod, ekotoxikologie vodního prostředí, produkční ekologie a příbuzných oborů. Je specialistou v určité taxonomické skupině s rozšířenou znalostí taxonomie, determinace a biologie vodních bezobratlých a obratlovců. Absolventi se uplatňují jako odborní a vědečtí pracovníci výzkumných ústavů resortu Ministerstva životního prostředí, Akademie věd ČR a vysokých škol. Vzhledem k tomu, že absolventi jsou informování o všech nových trendech ve výzkumu tekoucích vod, je možné jejich uplatnění i v zahraničí - vědomostní profil je srovnatelný např. s absolventem Vídeňské university a jiných evropských vysokých škol.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Uchazeč o DSP studium hydrobiologie musí být absolvent vysoké školy se zaměřením na ekologii a hydrobiologii s rozšířenou znalostí systematiky a biologie bezobratlých a obratlovců, příp. nižších a vyšších rostlin s titulem Mgr.(RNDr.) nebo u zahraničních škol adekvátním titulem. Uchazeč musí vykonat přijímací zkoušky z tématu ekologie, hydrobiologie, biologie a systematika vodních bezobratlých a obratlovců, příp. u specializace algologie biologie a systematika nižších a vyšších rostlin. Nedílnou součástí přijímací zkoušky je prokázání znalosti angličtiny (část zkoušky probíhá v anglickém jazyce). Uchazeč musí při přijímací zkoušce vysvětlit základní téze vybraného tématu disertační práce a představit vlastní názory na řešení problematiky.

Kritéria hodnocení
1267

Školitel společně s doktorandem vypracují rámcový čtyřletý plán a dílčí plán studia pro první ročník. Rámcový plán je etapovým vodítkem doktoranda a obsahuje jasně dané časové mantinely pro terénní nebo laboratorní práce pro získání a zpracování dat, jejich vyhodnocení a sepsání disertační práce. Dále je v tomto plánu zahrnut termín vykonání zkoušky z angličtiny (pokud uchazeč neprokáže některý z oficiálních dokladů již u přijímacího pohovoru) a také pravděpodobné stáže na domácích a zahraničních pracovištích nebo samostatná vystoupení na odborných konferencích, seminářích nebo workshopech. Konkrétní plán studia pro 1. rok zahrnuje povinné přednášky pro všechny posluchače doktorského studia (podle dohody biologické sekce a oborové rady biologie). Dále zahrnují aktivní účast na seminářích a na výuce katedry (max. 2 h týdně). Plán studia na další dva roky obsahuje povinnou účast na seminářích a na výuce a dále individuální přednášky nebo samostudium literatury podle návrhu nebo dohody se školitelem (min. 6 - 8 přednášek převážně v prvních dvou ročnících).

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info