Parazitologie

Popis oboru

Současná parazitologie je komplexní vědní obor zabývající se studiem všech aspektů vyplývajících ze vztahů mezi parazitem, hostitelem a prostředím. DSP oboru parazitologie na přírodovědecké fakultě MU je proto koncipován tak, aby se jeho absolventi seznámili s nejrůznějšími aspekty parazitismu; a sice od diverzity na molekulární úrovni po studium procesů určujících časoprostorovou dynamiku populací a společenstev cizopasníků v reálném i experimentálním prostředí. Paraziti díky svým biologickým vlastnostem představují vynikající model pro studium řady obecně biologických a evolučně ekologických zákonitostí. Na modelových parazito-hostitelských systémech jsou studovány procesy ovlivňující distribuci a způsoby přenosu parazitů v populacích a společenstev hostitelských organismů. Analýzou kvalitativně-kvantitativních charakteristik modelových skupin cizopasníků je na úrovni infra, meta a supraspolečenstev cizopasníků je studován vliv jejich evolučních strategií na formování těchto společenstev a na způsoby agregace, koexistence a intra a interspecifickou kompetici cizopasníků na/v organismu hostitelů. Pomocí vhodných matematických modelů jsou analyzovány vztahy mezi morfo-epidemiologickými charakteristikami cizopasníků a jejich genetickými markery. Na vybraných skupinách cizopasníků jsou prováděny fylogenetické analýzy založené na kombinaci vhodných morfologických a genetických charakteristik. Mimo studia v experimentálních podmínkách jsou cizopasníci studováni také v přirozených podmínkách, je studována jejich role při formování různých typů biocenóz s důrazem na potenciální využití cizopasníků jako bioindikátorů stupně degradace přirozeného prostředí. Opomíjeno není ani studium různých typů parazito-hostitelksých interakcí, zejména u parazitů s veterinárním a medicínským významem.

Uplatnění absolventů

Profil absolventa je do značné míry dán cíli studia, které spočívají v přípravě absolventa pro samostatnou vědeckou práce v daném oboru. Tomu odpovídá uplatnění absolventů, kteří jsou připravováni pro práci v ústavech AV ČR a v ústavech rezortních, ve školství, zdravotnictví, veterinární medicíně, ale také ve státní správě a u soukromých firem.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

ukončené VŠ studium přírodovědného směru nejlépe se zoologickým zaměřením úspěšně obhájená diplomová práce prokazující předpoklady pro vědeckou práci úspěšné absolvování přijímacího řízení prokazatelná schopnost komunikace v angličtině prezentace dosavadních výsledků na vědecké konferenci (není podmínkou)

Kritéria hodnocení

přednášky doporučené pro studenty programů DSP na PřF MU v Brně přednášky doporučené školitelem: např. epidemiologie parazitoz, buněčné a molekulární interakce parazita a hostitele, biochemie a mol. biologie parazitů, nematodologie, patologie, imunologie parazitoz, základy stochastického modelování, metody hodnocení biodiverzity, seminář katedry zoologie a ekologie parazitologický seminář I až IV pomoc při výuce parazitologie a mikroskopické techniky pomoc při vedení bakalářkých a diplomových prací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info