Parazitologie

Popis oboru

Současná parazitologie je komplexní vědní obor zabývající se studiem všech aspektů vyplývajících ze vztahů mezi parazitem, hostitelem a prostředím. DSP oboru parazitologie na přírodovědecké fakultě MU je proto koncipován tak, aby se jeho absolventi seznámili s nejrůznějšími aspekty parazitismu; a sice od diverzity na molekulární úrovni po studium procesů určujících časoprostorovou dynamiku populací a společenstev cizopasníků v reálném i experimentálním prostředí. Paraziti díky svým biologickým vlastnostem představují vynikající model pro studium řady obecně biologických a evolučně ekologických zákonitostí. Na modelových parazito-hostitelských systémech jsou studovány procesy ovlivňující distribuci a způsoby přenosu parazitů v populacích a společenstev hostitelských organismů. Analýzou kvalitativně-kvantitativních charakteristik modelových skupin cizopasníků je na úrovni infra, meta a supraspolečenstev cizopasníků je studován vliv jejich evolučních strategií na formování těchto společenstev a na způsoby agregace, koexistence a intra a interspecifickou kompetici cizopasníků na/v organismu hostitelů. Pomocí vhodných matematických modelů jsou analyzovány vztahy mezi morfo-epidemiologickými charakteristikami cizopasníků a jejich genetickými markery. Na vybraných skupinách cizopasníků jsou prováděny fylogenetické analýzy založené na kombinaci vhodných morfologických a genetických charakteristik. Mimo studia v experimentálních podmínkách jsou cizopasníci studováni také v přirozených podmínkách, je studována jejich role při formování různých typů biocenóz s důrazem na potenciální využití cizopasníků jako bioindikátorů stupně degradace přirozeného prostředí. Opomíjeno není ani studium různých typů parazito-hostitelksých interakcí, zejména u parazitů s veterinárním a medicínským významem.

Uplatnění absolventů

Profil absolventa je do značné míry dán cíli studia, které spočívají v přípravě absolventa pro samostatnou vědeckou práce v daném oboru. Tomu odpovídá uplatnění absolventů, kteří jsou připravováni pro práci v ústavech AV ČR a v ústavech rezortních, ve školství, zdravotnictví, veterinární medicíně, ale také ve státní správě a u soukromých firem.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

ukončené VŠ studium přírodovědného směru nejlépe se zoologickým zaměřením úspěšně obhájená diplomová práce prokazující předpoklady pro vědeckou práci úspěšné absolvování přijímacího řízení prokazatelná schopnost komunikace v angličtině prezentace dosavadních výsledků na vědecké konferenci (není podmínkou)

Kritéria hodnocení

přednášky doporučené pro studenty programů DSP na PřF MU v Brně přednášky doporučené školitelem: např. epidemiologie parazitoz, buněčné a molekulární interakce parazita a hostitele, biochemie a mol. biologie parazitů, nematodologie, patologie, imunologie parazitoz, základy stochastického modelování, metody hodnocení biodiverzity, seminář katedry zoologie a ekologie parazitologický seminář I až IV pomoc při výuce parazitologie a mikroskopické techniky pomoc při vedení bakalářkých a diplomových prací

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info