Anatomie a fyziologie rostlin

Popis oboru

Obor je zaměřen na studium vnitřní struktury a funkce rostlinných buněk, pletiv a orgánů. Zahrnuje jednak problematiku využívání vnějších zdrojů hmoty a energie v metabolických procesech, jednak problematiku růstových a vývojových procesů, včetně jejich vnitřní regulace. Fyziologie rostlin směřuje k vysvětlení chování rostliny jako celku (biologického systému). K tomu účelu využívá kromě svých vlastních experimentálních dat i hlubší poznatky z biochemie, biofyziky, molekulární biologie a genetiky. Výsledky bádání jsou prakticky využívány zejména pro kauzální analýzu a kvantifikaci ekologických procesů probíhajících v přírodních i v zemědělských ekosystémech.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Pracovat v oborech experimentální biologie rostlin a vědách o rostlinách obecně.
  • Pokračovat ve specializačním studiu v obdobně zaměřených postdoktorských programech.
  • Pracovat ve školství jako učitel či specialista v biologických a ekologických oborech.
  • Uplatnit se ve státní správě v relevantních oblastech.
  • Být členem výzkumného týmu v oboru experimentální biologie rostlin.

Uplatnění absolventů

Absolventi studia mají především hluboké znalosti problematiky ve specializovaném podoboru, ve kterém zpracovávají dizertační práci. Kromě toho mají dobrý přehled o nejnovějších poznatcích v celém oboru anatomie a fyziologie rostlin i v oborech blízce příbuzných, ke kterým patří především biochemie, biofyzika a molekulární biologie rostlin. Nacházejí uplatnění především v základním i v aplikovaném výzkumu rostlin, v ochraně přírody a aplikované ekologii, i v obecně biologicky orientovaném výzkumu.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

výborné či velmi dobré všeobecné znalosti z anatomie a fyziologie rostlin v rozsahu základních přednášek na vysokých školách s biologicky orientovanými obory studia, speciální odborné znalosti získané při zpracovávání diplomové práce a znalosti, které se vztahují k zamýšlenému tematu dizertační práce, znalosti anglického jazyka, umožnující četbu odborné literatury a jednoduchou konverzaci.

Kritéria hodnocení

kurzy zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru a koncipované jeko nadstavba magisterského studia (nejméně dvě dílčí a jedna souborná zkouška v průběhu první poloviny studia), kurzy prohlubující znalosti specializovaných partií oboru ve vazbě k tématu dizertační práce, odborné semináře pomoc při zajištování praktické výuky v pregraduálním studiu

Další informace

Budou průběžně doplňovány.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info