Zoologie

Popis oboru

V rámci oboru Zoologie jsou studováni jedinci, populace, druhy, taxonomické a ekologické skupiny živočichů a jejich funkce v přírodě apod. Jsou však používány i metody zkoumající části živočišných těl, např. morfologické a morfometrické, karyologické nebo molekulárně biologické. Na rozdíl od lékařských, veterinárních a dalších věd považuje zoologie všechny druhy živočichů jako předmět výzkumu významem za rovnocenné. Na rozdíl od paleozoologie se zaměřuje na recentní faunu, avšak věnuje pozornost i evoluci a příbuzenským vztahům jednotlivých druhů a vyšších taxonů. Dělí se jednak podle zaměření studia, např. na taxonomii, anatomii, ekologii a etologii živočichů, jednak podle zaměření na živočišnou skupinu, např. na protozoologii, entomologii, malakozoologii, ichtyologii, herpetologii, ornitologii a mammaliologii. Vzhledem k existenci příbuzných oborů biologie, které se také částečně zabývají živočichy, částmi jejich těl nebo jejich životními funkcemi, nezahrnuje studium DSP v rámci Zoologie studium živočišných parazitů (viz OK Parazitologie), vodních bezobratlých živočichů (viz Hydrobiologie), imunologii a fyziologii živočichů (viz Fyziologie živočichů).

Úspěšný absolvent je schopen

  • napsat vědeckou publikaci
  • navrhnout design studie
  • statisticky analyzovat data
  • determinovat vybrané skupiny živočichů
  • napsat grantový projekt

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru Zoologie zůstává biologem, avšak má vyšší kvalifikaci v oblasti biologie živočichů. Absolventi se uplatňují zejména na Přírodovědeckých fakultách, v ústavech AV ČR, rezortních výykumných ústavech, přírodovědeckých odděleních muzeí, v agenturách ochrany přírody a na správách národních parků a CHKO.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Základní podmínkou k přijetí uchazeče o studium DSP Zoologie je ukončené magisterské vzdělání biologického směru (diplom). Vlastní přijímací zkouška se skládá ze dvou částí, odborné a jazykové. V odborné části jsou prověřeny schopnosti uchazeče vědecky pracovat, jeho základní rozhled po biologii a zoologii a vlastní představa řešení tématu dizertační práce. Dále jsou u všech uchazečů prověřeny znalosti ze systému a ekologie živočichů. K tomu přistupuje odborná rozprava v rámci současné nebo budoucí užší specializace kandidáta, např. na entomologii, mammaliologii, experimentální taxonomii živočichů apod. Jazyková část zkoušky probíhá formou překladu odborného textu a cizojazyčné konverzace zoologického zaměření. Kromě zdůvodněných výjimek je vedena v angličtině.

Kritéria hodnocení

Kromě práce na doktorské dizertaci absolvuje student DSP výukové oddíly A, B, C, D. Oddíl A je společný pro všechny biologické obory, jak je specifikováno ve formuláři B Žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace DSP Biologie. Kromě toho sem patří zkouška z angličtiny. Oddíl B zahrnuje kurzy prohlubující znalosti specializovaných částí oboru v souvislosti s tématem dizertační práce. Přednášky a cvičení oddílů A a B jsou zakončeny zkouškami, kolokvii nebo zápočty, nejpozději do konce šestého semestru DSP. Oddíl C představuje účast na odborných seminářích a oddíl D pomoc při praktické výuce.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info