Ekotoxikologie

Popis oboru

Obor je zaměřen na studium chování a působení cizorodých chemických látek (a dalších stresorů), které člověk uvolňuje do prostředí, na živé organismy v ekosystémech (a to jak na člověka, tak především na nehumánní druhy). Ekotoxikologie reprezentuje systematické a komplexní studium vlivu xenobiotik a dalších toxinů na všech úrovních živé hmoty (poznání mechanismů toxicity na biochemické a buněčné úrovni, orgánová a organismální toxicita, ekotoxikologické působení na úrovni populací a společenstev v ekosystémech). Studium je zaměřeno na ucelené poznání vztahů mezi (i) charakteristikami prostředí (tj. role biodostupnosti, (bio)transformací apod.), (ii) hladinami cizorodých látek a stresorů v prostředí a (iii) jejich biologickými účinky (akutní a chronické, včetně genotoxických). Studován je vliv environmentálních stresorů na zástupce všech hlavních funkčních skupin organismů (tj. producentů, konzumentů, destruentů) v akvatických i terestrických ekosystémech. Pozornost je věnována také aplikaci a vývoji informatických nástrojů a matematickému modelování klíčových procesů. Kromě vlastních experimentálních výsledků jsou k dosažení daných cílů využívány i hlubší poznatky z biologie, ekologie, chemie životního prostředí, biostatistiky a dalších. Významným cílem ekotoxikologie je také získané poznatky přenést do praxe pro exaktní popis možných zdravotních a ekologických rizik a racionální ochranu ekosystémů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně realizovat výzkumnou činnost v oboru toxikologie a ekotoxikologie;
  • popsat principy experimentálních i terénních metod;
  • plánovat, realizovat a interpretovat výsledky a data z dílčích studií;
  • připravit detailní profily environmentálních a humánních rizik chemických toxikantů;
  • využívat získané znalosti pro racionální ochranu prostředí a zdraví člověka.

Uplatnění absolventů

Absolventi ekotoxikologie se uplatní ve výzkumné oblasti zaměřené na znečištění prostředí a jeho vlivy na organismy, ale také v praktických oblastech kontroly kvality jednotlivých složek prostředí včetně ochrany přírody, v laboratořích průmyslových podniků i ve společnostech věnujících se ochraně a technologii prostředí včetně bioremediací. Absolventi jsou vybaveni také rozsáhlými praktickými znalostmi národních i mezinárodních standardů v oblasti managementu chemických látek a ochrany před jejich škodlivými účinky na člověka i ekosystémy.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Uchazeč prokazuje dobrou orientaci v biologii a v problematice ekotoxikologie a chemie životního prostředí. Výhodou (nikoliv však podmínkou) je předchozí studium magisterského oboru Obecná biologie, specializace Ekotoxikologie. Uchazečům je doporučeno před podáním přihlášky ke studiu kontaktovat předsedu oborové komise a/nebo kteréhokoliv ze školitelů dizertačních prací. Uchazeč předkládá stručný návrh projektu své disertační práce, ve kterém vymezí téma, definuje problémy a stručně navrhne metodické přístupy k řešení. Uchazeč musí prokázat schopnost diskuse k vybranému tématu disertační práce. Nutným předpokladem k doktorskému studiu je dobrá schopnost odborné konverzace v angličtině a schopnost čtení a porozumění anglickému odbornému textu. Odborné schopnosti uchazeče jsou prověřovány v přijímacím pohovoru.

Kritéria hodnocení

Studium oboru Ekotoxikologie vychází ze Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, kde jsou stanoveny podmínky ukončení studia. Mezi základní povinnosti studenta/studentky patří intenzivní rozvoj vlastního experimentálního výzkumného doktorského projektu. Předpokládá se tvůrčí činnost v úzké konzultaci se školitelem a v návaznosti na rámcové projekty řešené na pracovišti. Vedle aktivní práce na dizertačním projektu, student/studentka rozvíjí své zkušenosti studiem rozšiřujících předmětů a kurzů z nabídky doporučeného individuálního plánu nebo dalších kurzů schválených po konzultaci se školitelem oborovou radou. Podmínkou studia je aktivní účast na vědeckých konferencích a prezentace svých výsledků v anglickém jazyce. Dizertační práce musí být založena na vlastních výsledcích a publikacích v impaktovaných zahraničních časopisech.

Další informace

Kontaktní osoba: prof. Luděk Bláha (blaha@recetox.muni.cz)

http://www.recetox.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info