Anorganická chemie

Popis oboru

Cílem doktorského studijního oboru Anorganická chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumu zaměřeném na úzkou oblast experimentální nebo teoretické anorganické chemie pod vedením školitele. Studium je založeno na hlubokých teoretických znalostech celé disciplíny, které student získává absolvováním vybraných předmětů, a na osvojení nejnovějších poznatků ze studované oblasti, které získává studiem odborné literatury a účastí na vědeckých konferencích. Student se naučí kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a o nich, stejně jako o svých výsledcích, informovat odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů a prezentací na konferencích. Svoje pedagogické schopnosti prokazuje při pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia. Konečným cílem doktorského studia je získat nové vědecké poznatky, které jsou natolik významné, aby byly přijaty k publikaci v renomovaných odborných časopisech, a naučit se zformulovat své výsledky do publikace v anglickém jazyce. Nakonec musí doktorand své výsledky shrnout v podobě doktorské disertační práce.

Úspěšný absolvent je schopen

  • používat získané hluboké teoretické a praktické znalosti anorganické chemie v samostatné vědecké práci;
  • orientovat se v problematice vybrané specializované oblasti i širší disciplíny anorganické chemie na soudobé světové odborné úrovni;
  • získávat nové významné vědecké poznatky a výsledky prezentovatelné na mezinárodních konferencích;
  • přesvědčivě prezentovat své nové výsledky odborné veřejnosti;
  • připravit publikaci na úrovni renomovaných mezinárodních odborných časopisů.

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují ve všech oborech činnosti, kde se využívají anorganické syntetické a strukturní metody výzkumu. Jsou schopni samostatně řešit zadané výzkumné úkoly a získávat nové poznatky v rámci vědecko-výzkumných institucí, jako jsou vysoké školy, ústavy AVČR a další výzkumné instituce. Oblasti uplatnění jsou také chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní laboratoře v průmyslu, laboratoře v ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, projekce a různé komerční instituce, domácí i zahraniční. Absolventi oboru Anorganická chemie jsou tak připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale široké vzdělání jim umožňuje i snadnou adaptaci k působení v jiném oboru.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Ukončení magisterského studia a úspěšné vykonání přijímacího pohovoru do DSP. Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info