Organická chemie

Popis oboru

Organická chemie je obor, který se zabývá strukturou, vlastnostmi a reakcemi organických molekul a materiálů. Tento obor vychází z obecných poznatků o struktuře organických molekul, metodách jejich syntézy, metodách strukturní analýzy, empirických vztazích mezi strukturou a chemickým chováním, a metodách kvantové organické chemie a molekulového modelování. Zabývá se přípravou nových organických sloučenin, studiem chemické reaktivity, poznáváním mechanismů chemických reakcí, sledováním chemické kinetiky, hledáním nových syntetických metod a sledováním stereochemického chování a určováním struktury nových chemických individuí založeném na aplikacích nejmodernějších fyzikálně-chemických metod, jako jsou nukleární magnetická rezonance, infračervená spektroskopie, absorpční, emisní a Ramanova spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, rentgenová difrakční analýza či chromatografické metody.

Doktorské studium je vhodné pro nadané studenty s širším multidisciplinárním rozhledem přesahujícím hranice oboru a odhodláním k hlubokému a specializovanému studiu a experimentální nebo teoretické práci na nadstandardně vybavených pracovištích. Cílem studia v oboru je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností, získání schopností obor rozvíjet a naučit se kriticky a sebekriticky vědecky pracovat. V pokročilejších fázích studia se předpokládá značná míra samostatnosti při práci na zadaných tématech i při zpracovávání vědeckých výsledků a získání schopnosti psát kvalitní odborné texty v českém i anglickém jazyce a kvalifikovaně vystoupit na vědeckých konferencích. Posláním studia oboru Organické chemie je příprava mezinárodně kompetitivních kvalifikovaných odborníků pro samostatnou a kreativní práci v akademické nebo aplikační/firemní sféře.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Ovládat hluboké širší i specifické znalosti oboru organické chemie s multidisciplinárním přesahem do dalších přírodovědných oborů.
  • Používat dostupnou literaturu k získávání vědeckých informací.
  • Navrhnout a provést syntézu nových organických sloučenin.
  • Ovládat principy všech základních fyzikálně-chemických technik a využívat je k určování struktury chemických látek a studiu jejich reakcí.
  • Ovládat metody molekulového modelování a jednoduché kvantové výpočty pomocí běžných komerčně dostupných programů.
  • Aplikovat získané znalosti a dovednosti při řešení nového vědeckého problému.

Uplatnění absolventů

Absolvent nalezne uplatnění na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, v nejrůznějších výzkumných ústavech i v soukromých firmách zaměřených na organicko-chemický a farmaceutický výzkum. Absolvent je však flexibilní a dovede se přizpůsobit i požadavkům jiných chemických pracovišť, a bude schopen uplatnit své vzdělání a schopnost samostatně pracovat i v řídicích funkcích nebo v oborech zcela jiných, než byl předmět studia.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Absolvování magisterského studia v oboru chemie, úspěšné složení přijímací zkoušky z vybraného oboru a jeho širšího základu, tzn. znalosti systematické organické chemie, stereochemie a fyzikálně chemických metod určování struktury, organické syntézy, včetně strategie syntézy a dále základů fyzikální chemie v oblasti termodynamiky, chemické kinetiky, elektrochemie a základů kvantové chemie. Předpokládá se znalost anglického jazyka (přečtení a přeložení neznámého odborného textu, krátká konverzace o dosavadní odborné činnosti či záměrech do budoucnosti).

Kritéria hodnocení

Úspěšně absolvovat nejméně 4 povinně volitelné 1 semestr. předměty zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru jako celku, ukončené zkouškou. Tyto předměty student volí z nabídky viz formulář B nebo se souhlasem školitele i z jiných předmětů nabízených fakultou (12 kreditů). Úspěšně absolvovat nejméně 4 volitelné 1 semestr. předměty prohlubující znalosti studenta ve vazbě k tématu disertační práce, ukončené kolokviem. Předměty si student volí podle vlastního uvážení z předmětů nabízených fakultou nebo i jinou fakultou MU. Jeden z předmětů může student se svolením školitele absolvovat zpracováním literatury (12 kreditů). oborový seminář (3 kr./ sem) pomoc při laboratorní výuce (25 kr. celkem) disertační práce (110 - 120 kr.)

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info