Fyzikální chemie

Popis oboru

Fyzikální chemie studuje vlastnosti souborů molekul metodami klasické a statistické termodynamiky, používá spektroskopických metod k objasňování struktury jednotlivých atomů a molekul a analyzuje rychlost a mechanizmus chemických reakcí. Hlavní úsilí výzkumu ve fyzikální chemii se soustřeďuje na termodynamiku, kvantovou chemii, chemickou strukturu, elektrochemii, chemickou kinetiku, povrchové jevy, spektroskopické metody (NMR, EPR, IR, MS), fázové a chemické rovnováhy a nerovnovážné stavy. Trvalý kontakt s vývojem fyziky a používání matematických metod činí z fyzikální chemie nepostradatelný základ pro studium problémů v mezioborových směrech výzkumu, orientovaných na výzkum vlastností složitých molekul, které jsou základem živé i neživé hmoty (biomolekuly, pokročilé materiály).

Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků ve výše uvedených studijních oborech chemie, založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje, zaměřená buď na samostatnou a tvůrčí experimentální nebo na teoretickou činnost pod vedením školitele.

Úspěšný absolvent je schopen

  • kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a o nich, stejně jako o svých výsledcích
  • informovat odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů
  • pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia
  • dosáhnout významných vědeckých poznatků schopných publikace v renomovaných odborných časopisech
  • sepisovat publikaci v anglickém jazyce a své výsledky shrnout v podobě doktorské disertační práce
  • aplikovat široké znalosti ze všech základních disciplín chemie na řešení vybraného problému
  • vyhledávát relevantní informace v literatuře a zpracovávat svoje výsledky počítačem
  • znát principy správné laboratorní praxe a dokázat svoje myšlenky srozumitelně prezentovat

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech a vědeckých laboratořích. Absolvent je flexibilní a dovede se přizpůsobit i požadavkům jiných chemických pracovišť, vyhoví jejich požadavkům na řešení úkolů.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Uchazeč má ukončené magisterské vzdělání přírodovědeckého nebo technického směru. Uchazeč v přijímací zkoušce prokáže znalost základů fyzikální chemie na úrovni absolventa magisterského studia fyzikální chemie s důrazem na zvolenou oblast doktorské disertační práce. Uchazeč v přijímací zkoušce prokáže znalost jednoho cizího jazyka, přednostně angličtiny, četbou odborného textu, jeho překladem a výkladem.

Kritéria hodnocení

úspěšně absolvovat nejméně 4 povinně volitelné jednosemestrální předměty zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru jako celku. Předměty ukončené zkouškou student volí z nabídky nebo se souhlasem školitele i z jiných předmětů nabízených fakultou (16 kreditů). úspěšně absolvovat nejméně 4 volitelné jednosemestrální předměty prohlubující znalosti studenta ve vazbě k tematu disertační práce. Předměty ukončené kolokviem si student volí podle vlastního uvážení z předmětů nabízených fakultou nebo i jinou fakultou MU. Jeden z předmětů může student se svolením školitele absolvovat zpracováním literatury (12 kreditů). oborový seminář (16 kr.) pomoc při laboratorní výuce (24 kr.) disertační práce (120 kr.) předměty s proměnnou kreditovou hodnotou (150 kr.)

Další informace

http://www.sci.muni.cz/~labifel/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info