Chemie životního prostředí

Popis oboru

Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v níže uvedených studijních oborech chemie, založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje, zaměřená buď na samostatnou a tvůrčí experimentální nebo na teoretickou činnost pod vedením školitele. Studium je založeno na hlubokých teoretických znalostech celé discipliny chemie, které student získává absolvováním povinně volitelných předmětů, doplněných nejnovějšími poznatky ze studované oblasti, jak experimentálních technik, tak nových metod, jež získává studiem volitelných předmětů; učí se kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a o nich, stejně jako o svých výsledcích, informovat odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů a při pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia. Metou studia je dosáhnout významných vědeckých poznatků schopných publikace v renomovaných odborných časopisech, naučit se sepisovat publikaci v anglickém jazyce a své výsledky shrnout v podobě doktorské disertační práce.

Úspěšný absolvent je schopen

  • využívat široké znalosti z oborů chemie pro řešení problémů v ochraně prostředí a zdraví člověka;
  • samostatně realizovat výzkumnou činnost v oboru chemie životního prostředí;
  • plánovat, realizovat a interpretovat výsledky a data z dílčích studií;
  • popsat principy metod v oboru a znát jejich širší využití.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumné sféře zaměřené na chemické znečištění prostředí a jeho vlivy, ekotoxikologie, při kontrole kvality složek životního prostředí, v podnikových laboratořích. Absolventi se uplatňují na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech a vědeckých laboratořích. Absolvent je flexibilní a dovede se přizpůsobit i požadavkům jiných chemických pracovišť, vyhoví jejich požadavkům na řešení úkolů.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Absolvování studijního programu Chemie nebo Biologie přírodovědeckých fakult nebo chemických směrů VŠCHT, absolvování studijních programů Chemistry, Biology nebo Environmental Science na zahraničních univerzitách.

Kritéria hodnocení

úspěšně absolvovat nejméně 4 povinně volitelné jednosemestr. předměty zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru jako celku. Předměty ukončené zkouškou student volí z nabídky viz.form. B nebo se souhlasem školitele i z jiných předmětů nabízených fakultou (12 kreditů). úspěšně absolvovat nejméně 4 volitelné jednosem.předměty prohlubující znalosti studenta ve vazbě k tématu disertační práce. Předměty ukončené kolokviem si student volí podle vlastního uvážení z předmětů nabízených fakultou nebo i jinou fakultou MU. Jeden z předmětů může student se svolením školitele absolvovat zpracováním literatury (12 kreditů). oborový seminář (3 kr.) pomoc při laboratorní výuce (25 kr.) disertační práce (110 kr.)

Další informace

Kontaktní osoba: prof. Jana Klánová (klanova@recetox.muni.cz)

http://www.recetox.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info