Materiálová chemie

Popis oboru

Materiálová chemie je významná součást materiálové vědy, která zaujímá centrální místo ve všech oborech výrobní činnosti. Studium vlastností materiálů a jejich využití je spojeno s lidskou činností od pradávna a objevování nových materiálů s lepšími vlastnostmi je motorem materiálního a technického pokroku společnosti. Od původních empirických metod zpracování přírodních materiálů lidstvo dospělo k dnešnímu stavu, kdy můžeme cíleně připravovat kovové, keramické, polymerní, polovodičové a hybridní materiály s předem určenými vlastnostmi. Toho je dosaženo na základě detailního poznání vztahů mezi atomovou strukturou, mikrostrukturou a morfologií na straně jedné a fyzikálními a chemickými vlastnostmi daného materiálu na straně druhé. Ovlivněním struktury při zpracování je pak dosaženo požadovaných vlastností výrobku. Syntetická materiálová chemie úzce navazuje na příbuzné chemické discipliny, jako je anorganická, organická a makromolekulární chemie a v poslední době i biochemie. Studium materiálových vlastností je založeno na poznatcích matematiky, fyziky, fyzikální a analytické chemie. Výsledky výzkumu materiálové chemie jsou pak využity v různých výrobních oborech od elektrotechniky a strojírenství přes stavebnictví až po medicínu a ovlivňují rozvoj celé společnosti. Cílem studia je připravit absolventy, kteří mají dobré znalosti základních chemických disciplin a získali dostatečný přehled ve specializovaných oblastech syntézy pokročilých kovových a nekovových anorganických materiálů, polymerních materiálů, teoretických výpočtů a široké palety charakterizačních fyzikálně-chemických technik.

Znalosti absolventů jsou založeny na dobrých základech fundamentálních disciplin anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a fyziky pevné fáze. Studium těchto předmětů vede k pochopení struktury a chemických a fyzikálních vlastností anorganických a organických látek. Specializované předměty materiálové chemie budují znalosti o vztahu struktury materiálů a jejich vlastností. Důraz je kladen na širokou škálu metod přípravy, charakterizace a teoretického studia nových materiálů. Mnohostranné praktické zkušenosti s fyzikálně-chemickými metodami rentgenové difrakce, optické a elektronové mikroskopie, termické analýzy, hmotnostní spektrometrie, měření povrchových vlastností, vibrační, atomové a NMR spektroskopie umožní rychlou adaptaci absolventů i na jiné metodiky, se kterými se ve své praxi střetnou. Hlubší specializace na materiály kovové, anorganické, polymerní a polovodičové je dosaženo vypracováním disertační práce v některé z těchto oblastí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • se dobře orientovat ve výsledcích současného moderního výzkumu materiálové chemie
  • samostatné tvůrčí vědecké práce
  • využít hluboké znalosti chemických, fyzikálních a matematických disciplin
  • aplikovat praktické dovednosti v oblasti výpočetní a přístrojové techniky, zpracování dat a získávání informací a dat z databází i ze všech dalších informačních zdrojů
  • jasně a srozumitelně presentovat výsledky své práce před odbornou veřejností i v cizím jazyce
  • být nejen veden, ale rovněž i vést podřízené (díky práci v badatelském týmu a získáváním zkušeností při pedagogické pomoci)

Uplatnění absolventů

Absolventi budou vybaveni teoretickými a praktickými znalostmi, které jim umožní vědecky pracovat v oborech materiálových a chemických věd na univerzitách, technických univerzitách nebo výzkumných ústavech u nás i v zahraničí, nebo tyto obory vyučovat. Stejně budou připraveni uplatnit se v komerčních institucích ve výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole.

Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na vývoj, přípravu, zpracování a charakterizaci jak klasických materiálů kovových, keramických, skel, polymerních, polovodičových, tak všech nových progresivních materiálů, jako kompozitů, biomateriálů, hybridních materiálů a nanomateriálů. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti a obsahu materiálové chemie budou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném příbuzném oboru technických nebo přírodních věd.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Kritéria hodnocení

Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou programu Chemie a oborovou komisí na návrh studenta předložený prostřednictvím školitele. Individuální studijní plán má přednost před harmonogramem akademického roku. (Studijní a zkušební řád MU, čl. 28, ods. 1). Individuální studijní plán si sestavuje doktorand na základě konzultací a doporučení školitele a v souladu s obecnými pravidly DSP. Za rozsah a obsah odborné teoretické přípravy nese hlavní odpovědnost školitel, který rovněž dbá na to, aby disertační práce měla náležitou vědeckou úroveň. Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení Při sestavování individuálního studijního plánu je závazné dodržení následujících pravidel 1. Za celou dobu doktorského studia je třeba získat nejméně 240 kreditů. 2. Student musí úspěšně absolvovat nejméně 4 povinně volitelné semestrální předměty zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru zakončené zkouškou (celkem 16 kreditů). Předměty si volí student po konzultaci se školitelem z nabídky předmětů studijního oboru. 3. Student musí úspěšně absolvovat nejméně 4 povinně volitelné semestrální předměty prohlubující znalosti studenta v oblasti zpracovávaného tématu disertační práce (celkem 12 kreditů). Předměty si volí student po konzultaci se školitelem z nabídky předmětů nabízených Přírodovědeckou fakultou nebo jinými fakultami MU. 4. V prvním a druhém ročníku student zapisuje v každém semestru předmět Pomoc při výuce, při délce výuky 6 hod/týden 6 kreditů, celkem za dobu studia 24 kreditů. 5. V každém semetru je student povinen absolvovat předměty: Oborový seminář (2 kredity) - celkem za studium 16 kreditů, Seminář DSP Chemie (1 kredit) - celkem za studium 8 kreditů. 6. V každém semestru student zapisuje předmět: Příprava disertační práce (celkem 160 kreditů za studium s doporučeným členěním podle semestrů 15, 15, 15, 15, 20, 20, 30 a 30 kreditů). 7. V průběhu studia je student povinen nejméně jedenkrát zapsat a realizovat předmět XD106 Odborná přednáška v cizím jazyce (2-10 kreditů - hodnotí školitel) a předmět XD106 Příprava publikace (2-10 kreditů - hodnotí školitel). 8. V průběhu studia si student může na doporučení školitele zapsat předmět XD101 Studium literatury (1-5 kreditů), XD103 Zahraniční stáž (5-30 kreditů), XD104 Rešeršní projekt (1-5 kreditů). Hodnocení provádí školitel.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info