Správní právo a právo životního prostředí

Co se naučíte

V rámci studijního oboru je věnována pozornost oblasti správního práva se zaměřením na správní právo hmotné (zejména obecnou část) a správní právo procesní, správní vědu a soudní kontrolu veřejné správy. V tomto oboru je rovněž zahrnuto právo životního prostředí, a to se zaměřením na obecné otázky prostředků právní úpravy ochrany životního prostředí a na právní režimy ochrany jednotlivých prvků životního prostředí. Studenti v tomto oboru získají společný, avšak dostatečně obsahově strukturovaný veřejnoprávní základ, který umožní další specializaci buď na správní právo, resp. jeho jednotlivé oblasti (součásti), nebo právo životního prostředí, resp. jeho dílčí témata. Cílem studia je poskytnout hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho dobře znalostně podložené a tvůrčí aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru, získat motivaci k trvalému prohlubování znalostí a rozvíjení tvůrčích schopností, jakož i schopnosti týmové práce. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci a získat motivaci pro další odborný rozvoj. Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v uvedených právních disciplínách.

Praxe

Žádné informace nejsou k dispozici

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního oboru bude připraven k odborné vědecké práci v oblasti výzkumu, legislativy, na úseku koncepční, programové a analytické činnosti v oblasti veřejné správy tuzemské i evropské, a také v soudnictví, jakož i dalších oblastech, v nichž je zapotřebí hlubokého teoretického základu. Bude schopen působit jako pedagogický nebo vědeckovýzkumný pracovník na domácích, ale i zahraničních vědeckovýzkumných a univerzitních pracovištích zabývajících se problematikou veřejné správy, správního práva a práva životního prostředí; vyvíjet vysoce odbornou činnost v různých pracovních pozicích a oblastech veřejné správy, a to jak v domácím, tak i unijním prostředí a působit jako odborník na oblast veřejné správy, správního práva a práva životního prostředí v oblasti legislativy a správního soudnictví.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se koná v jednom dni v období mezi 7. - 25. 6. 2021. Uchazeč je o termínu přijímací zkoušky vyrozuměn e-mailem alespoň 7 dnů předem.

Doporučená literatura

Kritéria a součásti přijímací zkoušky jsou uvedeny ve Vyhlášených podmínkách přijímacího řízení https://www.law.muni.cz/dokumenty/53599

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Informace o studiu

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info