Informatika

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Obor Informatika programu Informatika je orientován primárně na základní (badatelský) výzkum, tedy experimentální nebo teoretickou práci zaměřenou na získávání nových poznatků fundamentální povahy. Tato práce může být spojena s experimentálním ověřením relevance a praktického přínosu získaných poznatků. Typické výstupy základního výzkumu v informatice jsou články publikované ve sbornících odborných konferencí nebo časopisech, případně experimentální implementace, které demonstrují praktický přínos nově získaných poznatků. Při evaluaci výsledků studia je kladen důraz na množství a především kvalitu publikačních výstupů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatné vědecké práce v informatice.

Další informace

http://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jako vedoucí pracovníci v různých vývojově-výzkumných odděleních informatických firem, ve výzkumných centrech, a to i mimo Českou Republiku, nebo mohou pracovat v akademickém prostředí.

Přijímací zkouška

Základní podmínkou přijetí je úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni v oboru informatika či aplikovaná informatika, případně příbuzném oboru. Nezbytnou podmínkou je rovněž prokázání teoreticko-metodologických znalostí, předpokladů potřebných k odborné práci v rámci doktorského studijního programu a znalost odborné angličtiny. Zaměření disertační práce zamýšlené doktorandem musí být kompatibilní s celkovým zaměřením výzkumné činnosti Fakulty informatiky MU. Tyto skutečnosti jsou ověřovány přijímací zkouškou. Přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu probíhá dvakrát ročně. Přihláška musí být doplněna dvěma osobními doporučeními vysokoškolských pedagogů nebo kvalifikovaných odborníků a písemným souhlasem vašeho navrhovaného školitele. To vše max. 4 měsíce staré vzhledem k datu přijímací zkoušky. Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu http://www.fi.muni.cz/docs/phd/podminky.pdf.cs Informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace http://www.muni.cz/study/recognition?lang=cs POZOR: V případě nedodání všech relevantních materiálů nebude Vaše přihláška v IS akceptována a přijímací komise se jí nebude zabývat.

Kritéria hodnocení

Přijímací komise posuzuje předpoklady uchazeče pro tvořivou práci v informatice jako vědním oboru a schopnost komunikace v anglickém jazyce. Předsedu a složení komise navrhuje oborová rada FI MU a jmenuje děkan. Komise na základě vyhodnocení písemných podkladů uchazeče rozhodne o tom, zda je či není nutné uchazeče přizvat k ústnímu pohovoru. Ústní pohovor komise může prominout zejména v případě, kdy uchazeč dosáhl vynikajících výsledků během předchozího magisterského studia (vynikající studijní průměr, vynikající diplomová práce, solidní umístění ve SVOČ, apod.). Během ústního pohovoru, který trvá 15-30 minut, musí uchazeč prokázat všeobecnou znalost informatiky a současně hlubší znalosti v oblasti související s plánovaným zaměřením studia. Dále musí prokázat schopnost komunikovat v anglickém jazyce. Ústní pohovor se skládá z otázek, které pokládají členové komise. Na část těchto dotazů odpovídá uchazeč v anglickém jazyce. Pohovor je možné na základě rozhodnutí přijímací komise provést též videokonferenčně, zejména v případě zahraničních uchazečů. Přijímací komise navrhne uchazeče přijmout nebo nepřijmout do doktorského studia na základě komplexního posouzení písemných podkladů a průběhu ústního pohovoru. Pokud je ústní pohovor uchazeči prominut, navrhne přijímací komise jeho přijetí. O průběhu přijímacího řízení a návrhu přijímací komise je informována oborová rada FI MU, která k návrhu vypracuje písemné stanovisko. Návrh přijímací komise společně se stanoviskem oborové rady je následně postoupen děkanovi FI MU, který rozhodne o přijetí či nepřijetí každého z uchazečů.

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info