Veřejná správa

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Cílem studijního oboru Veřejná správa je poskytnout specializované profesní vzdělání pro pracovníky (a event. volené funkcionáře) všech oblastí a úrovní veřejné správy, kde jsou při výkonu veřejné správy potřebné právní znalosti a dovednosti. Studium v oboru veřejná správa je vhodné zejména pro absolventy bakalářských studijních programů v oblasti obecné veřejné správy, jakož i zaměřených na různé oblasti nebo specializace související s výkonem veřejné správy. Ve studijním programu jde jak o poskytnutí systematického obecného přehledu o české a evropské veřejné správě a její právní úpravě, o hodnotách, principech a trendech moderní veřejné správy, tak o poskytnutí hlubokých znalostí z oborů představujících právní základ výkonu veřejné správy – tj. zejména správního práva a finančního práva, a to v jejich hmotněprávních i procesně-právních částech, zasazených v důkladném znalostním rámci teorie práva, ústavního práva, evropského práva, občanského práva procesního. Uvedené poznatky jsou doplňovány poznatky z předmětů specializovaných přímo pro výkon veřejné správy – právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení, finanční správa a správní věda. Poskytnuty budou potřebné znalosti také z dalších základních právních disciplín v rozsahu potřebném pro výkon veřejné správy – obchodní právo a trestní právo. Vzdělání je doplňováno dalšími potřebnými znalostmi pro působení ve veřejné správě s právní specializací, jakými jsou management veřejné správy a informační technologie. Nedílnou součástí je i vzdělávání v jazykových kompetencích.

Úspěšný absolvent je schopen

  • dobré orientace v organizační a funkcionální rovině veřejné správy, a to české i evropské;
  • dobré orientace v základech právní úpravy organizace a činnosti veřejné správy;
  • vyhledávat relevantní judikaturu vztahující se k otázkám řešeným při výkonu veřejné správy;
  • realizovat, resp. řídit aplikační (rozhodovací, kontrolní, dozorové, sankční) procesy v podmínkách a prostředí veřejné správy (státní správy a samosprávy);
  • podílet se na legislativní (normotvorné) činnosti spojené s výkonem veřejné správy;
  • vnímat a uplatňovat evropské a mezinárodní aspekty, souvislosti a aktuální trendy současné veřejné správy.

„Studijní program Veřejná správa jsem si vybral, protože jsem se již dávno před svým studiem zajímal o fungování a činnost jak orgánů státní správy a samosprávy, tak celkově o fungování státu a vztahy orgánů v něm působících. Nyní, v posledním ročníku navazujícího studia, mohu konstatovat, že studium, i když v některých ohledech dost obtížné, mi přineslo nové a obsáhlé znalosti nejen v právnických disciplínách a také otevřelo nové úhly pohledu na problematiku veřejné správy. Během studia se setkáte s mnohými odborníky z praxe,jako například soudci, advokáty a pracovníky ústředních orgánů státní správy. Osobně bych doporučil studium nejen vedoucím úředníkům, ale také politikům a každému, kdo chce získat hlubší vědomosti nejen o veřejné správě.“

Libor Bláha Libor Bláha
student oboru Veřejná správa

Další informace

http://www.law.muni.cz

Uplatnění absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studia v oboru Veřejná správa může uplatnit získané znalosti a dovednosti především v orgánech a institucích veřejné správy, a to na všech úrovních státní správy, v celé oblasti územní samosprávy, dále v organizacích založených a zřízených uvedenými subjekty působícími ve veřejném sektoru, dále v orgánech profesní (zájmové) či vysokoškolské samosprávy. Uplatnění může nalézt také v evropských institucích. Pro absolventy se předpokládá uplatnění v pozici úředníka, vedoucího úředníka a také v pozicích řídících a manažerských.

„Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity bylo odjakživa mým snem. Při svém studiu jsem nejvíce oceňovala odborné znalosti významných osobností působících v právní praxi, kteří studentům předávají své dlouholeté zkušenosti. Zvolený obor mi pomohl proniknout do znalosti práva a porozumět funkcím veřejné správy ve státě. Ráda bych také vyzdvihla systém vzdělávání a přistup profesorů jak při běžné výuce, tak při zkouškách či při vedení mé závěrečné práce. Pozitivně hodnotím také seznámení s mezinárodní a evropskou legislativou, což mimo jiné rozšiřuje možnost uplatnění na trhu práce. Právnická fakulta je pro mne synonymem úspěchu, odborného vědění a všestranného vzdělání v profesním i osobním životě. Na své vysokoškolské studium budu s radostí vzpomínat.“

Rita Khachatryan Rita Khachatryan
absolventka oboru Veřejná správa
;

Absolventi fakulty v číslech

88 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

77 %

absolventů si našlo práci snadno

20 400 Kč

průměrný plat dva roky po absolvování

Přijímací zkouška

Test odborných znalostí 28. 5. 2021

Podrobné informace o Testu odborných znalostí (TOZ) jsou na internetové adrese: http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/

;; Tento navazující magisterský studijní program Veřejná správa, obor Veřejná správa je určen pro absolventy studia v kterémkoliv typu studijního programu realizovaného na vysoké škole.

Doporučená literatura

PRŮCHA, Petr. Základy správního práva: učební text pro bakalářské studium. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-8517-6 SKULOVÁ, Soňa a kolektiv. Správní právo procesní. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-830-3 POTĚŠIL, Lukáš, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo procesní (v příkladech a otázkách). 2.vydání doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 197 s. Učebnice č.544. ISBN 978-80-210-9054-5 SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 2., dopl. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-7335-7 JURNÍKOVÁ, J., P. HAVLAN, S. KADEČKA, A. KLIKOVÁ, P. KOLMAN, V. KUDROVÁ, P. PRŮCHA, S. SEDLÁČEK, S. SKULOVÁ, J. FILIPOVÁ, E. KEBRLOVÁ, J. KRÁL, D. STREJČKOVÁ, R. VIČAR, F. HUSSEINI a K. PROKOPOVÁ. Správní právo. Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6 POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo - zvláštní část: (v příkladech a otázkách). Brno: Masarykova univerzita, 2017. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-8450-6 Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění předpisů pozdějších. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění předpisů pozdějších Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění předpisů pozdějších Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění předpisů pozdějších Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů pozdějších Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění předpisů pozdějších Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění předpisů pozdějších Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění předpisů pozdějších Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2017. 352 s. ISBN 978-80-7502-243-1 Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I – Obecná část. Brno: Masarykova univerzita 2015. 124 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 502, ISBN 978-80-210-7745-4 MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Veřejné finance a fiskální právo. Brno: Masarykova univerzita 2015. 164 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 505, ISBN 978-80-210-6083-8 RADVAN, Michal. Daně a správa daní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 503. ISBN 978-80-210-7746-1 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Veřejná správa


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk

Termíny přihlášek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info