Teorie interaktivních médií

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

V tomto programu zkoumáme kreativní způsoby práce s novými médii. Využíváme k tomu metody filozofie médií, estetiky a stále více také digital humanities. Povinné kurzy jsou zaměřeny na teorii a historii oboru, včetně akademického psaní. Povinně volitelné kurzy jsou kombinací přednášek a praktických kurzů, jako je kurátorství umění nových médií, publicistické psaní či kreativní computing.

Nabídneme vám zde předměty, které vyučují kvalifikovaní odborníci a mistři z praxe. Jedná se například o rodilé mluvčí anglického jazyka, umělce, kurátory, organizátory festivalů nebo herní vývojáře. Díky tomu budete schopni vhodně propojit vědomosti z historie a teorie oboru se znalostmi fungování nových médií v praxi. Nabyté znalosti a dovednosti pak využijete při analýze a interpretaci uměleckých děl a fenoménů digitální kultury. Stanete se interdisciplinárně vzdělanými odborníky v oblasti umění reflektujícího vliv informačních technologií na společnost, kulturu i svět umění.

Jedná se o jediný teoretický program zaměřený na studium nových médií v České republice a na Slovensku, který poskytuje ucelené vzdělání v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia v prezenční i kombinované formě.

Je studium programu pro vás?

  • Vystudovali jste Teorii interaktivních médií na bakalářském stupni a chcete se dozvědět více?
  • Absolvovali jste bakalářský uměnovědný program a chtěli byste se ve svém dalším studiu zaměřit více na umění, které se snaží zachytit ducha naší doby, a někdy je dokonce o krok napřed?
  • Představujete si svoji budoucí kariéru ve vědě jako kurátoři výstav a festivalů nebo jako autoři novinových článků, blogů či vlogů zaměřených na umění nových médií a digitální kulturu?

Kombinovaná forma studia

Kombinované studium je organizováno do celodenních bloků, které se konají jeden pracovní den v týdnu, čtyřikrát za semestr. Tímto dnem budou pravděpodobně středy, nicméně z organizačních důvodů může ještě dojít k jeho změně. Můžete si však také zapisovat předměty pro prezenční studium.

„Nová média v umění a kultuře.“

Praxe

Odborná praxe v rozsahu 40 hodin je součástí povinně volitelných předmětů. Můžete díky ní získat praktické zkušenosti v oblasti organizace festivalů, provozu uměleckých a kulturních institucí nebo práce v médiích. Místo pro realizaci vaší praxe si můžete zajistit sami, nebo si budete moci vybrat některou pozici z naší nabídky. Naši studenti se zapojují například do organizace festivalu Prototyp, vykonávají svou praxi ve Vašulka Kitchen Brno nebo v České televizi.

Chcete vědět víc?

Web: http://music.phil.muni.cz/studijni-obory/teorie-interaktivnich-medii

Facebook: https://www.facebook.com/tim.ffmu

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete způsobilí k samostatné vědecké, publikační a tvůrčí činnosti v kreativních odvětvích současné informační společnosti. Najdete uplatnění jako kurátoři či dramaturgové festivalů a výstav umění nových médií. Můžete působit v kulturních a paměťových institucích, ve kterých využijete znalosti nových estetických a komunikačních strategií. Své znalosti a dovednosti dobře uplatníte i při práci v médiích. Budete rovněž připraveni na vědecko-výzkumnou profesní dráhu, tedy na pokračování v doktorském studijním programu.

Mezi našimi absolventy naleznete například kurátorku Moravské galerie, produkční Praha v Brně nebo marketing a brand managera pro Bohemia Interactive.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen:  Studijní program je určen především absolventům a absolventkám bakalářského stupně Teorie interaktivních médií na FF MU. Je vhodný rovněž pro absolventy a absolventky jiných uměnovědných oborů a mediálních studií. Individuálně jsou posuzovány žádosti absolventů jiných programů (zašlete motivační dopis na adresu: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz).

Předmět přijímací zkoušky:  Přijímací zkouška má podobu písemného testu, který má ověřit znalosti uchazečů v oboru umění nových médií a jejich předpoklady pro výzkumnou a tvůrčí činnosti v této oblasti. Délka písemného testu je 60 min.

Zkouška (písemný test) se skládá ze dvou částí:

1. Znalostní test v rozsahu bakalářské státní zkoušky z Teorie interaktivních médií. Bližší informace zde. Maximální počet bodů: 80.

2. Stručné představení vlastního výzkumného, uměleckého či kurátorského projektu z oblasti umění nových médií, které by uchazeči a uchazečky chtěli rozpracovat v rámci navazujícího magisterského studia TIM. Struktura návrhu: Současný stav bádání a potřebnost pro rozvoj oboru, cíle projektu, metody jejich dosažení. Rozsah cca 1 normostrana. Maximální počet bodů: 20.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům a uchazečkám, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z Teorie interaktivních médií na FF MU.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je možné požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu hudebních věd.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: Prezenční forma studia: 40 bodů celkem (maximální počet bodů: 100). Z toho hranice úspěšnosti znalostního testu 30 bodů, hranice úspěšnosti projektu 10 bodů. Kombinovaná forma studia: 30 bodů celkem (maximální počet bodů: 100). Z toho hranice úspěšnosti znalostního testu 15 bodů, hranice úspěšnosti projektu je 10 bodů.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Teorie interaktivních médií jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Teorie interaktivních médií? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info