Nordistika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2023.

Co se naučíte

Studijní program Nordistika je koncipována jako magisterský navazující program. Podmínkou k přijetí je znalost norštiny nebo jiného skandinávského jazyka alespoň na úrovni B2 evropské kategorizace.

„Sever - krok správným směrem.“

Dvouletý program je zaměřen na lingvistiku, literaturu, kulturu, historii a společnost primárně Norska, ale i ostatních skandinávských zemí. Primárním výstupem je magisterská diplomová práce. Po absolvování budete ovládat norštinu na úrovni C1-C2 a budete odborně vybaveni pro práci překladatele, tlumočníka, pro činnosti v rámci mezinárodních vztahů, turistického průmyslu a podobně.

Praxe

Organizace kulturních akcí, překládání a tlumočení, jakož i příprava a organizace kulturních setkání a seminářů jsou ohodnoceny kredity ve všech ročnících.

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního programu Nordistika - odbornost pro praxi je vybaven jako překladatel a tlumočník na úrovni C1/C2. jako překladatel odborných textů i beletrie. Absolvent najde uplatnění jako pedagog na veřejných i soukromých středních i vysokých školách včetně jazykových škol. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočení, výuka na různých úrovních, redaktorská a jiná činnost v kultuře, publicistika, cestovní ruch) se absolventi uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a norském jazyce. Odborných a badatelských možností je možno využít při doktorském studiu blízkých oborů, jež jsou akreditovány na MU nebo na jiných univerzitách.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: ústní pohovor. K přijímacímu řízení uchazeči dodají motivační dopis (nejméně 4 NS) v norštině. Motivační dopis uchazeči vloží do svých elektronických přihlášek (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v motivačním dopisu uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací řízení je prominuto a přijati jsou absolventi bakalářského studia Norský jazyk, literatura a kultura FF MU, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem státní závěrečnou zkoušku. O prominutí přijímací zkoušky uchazeči žádají prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). Motivační dopis max. 50 bodů, ústní pohovor: max. 50 bodů.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Nordistika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info