Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem studia Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy je vybavit absolventa příslušnými kompetencemi, aby byl schopen vykonávat profesi učitele na středních školách, kde je španělština vyučována jako cizí jazyk. Požadovaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1 a cílem programu je připravit studenta tak, aby při absolutoriu dosáhl jazykové úrovně C2. Tento studijní program si dále klade za cíl poskytnout komplexní vzdělání, díky němuž student získá nezbytné teoretické znalosti a rozvine své dovednosti, a to jak v oblasti filologické, tak pedagogicko-psychologické.

Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi, jakož i literárním a kulturním rozhledem.

Praxe

Odborná pedagogická praxe je nezbytnou součástí studijního programu připravující studenty na profesi učitele španělského jazyka. Cílem oborové pedagogické praxe je umožnit studentům aplikovat nezbytné kompetence v reálném prostředí příslušných vzdělávacích institucí, díky čemuž studenti dostanou prostor uplatnit získané teoretické znalosti z filologické a pedagogicko-psychologické průpravy. Stěžejním cílem praxe je poskytnout studentům příležitost, aby pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe mohli rozvíjet důležité dovednosti, které jsou pro pedagogickou profesi klíčové. Nedílnou součástí praxe je evaluační a autoevaluační proces. Vzhledem k soudobým trendům ve výuce je kladen důraz na průpravu i v oblasti moderních technologií, zejména e-learningu.

Chcete vědět víc?

http://romanistika.phil.muni.cz/studium

Uplatnění absolventů

Absolvent najde uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na jazykových školách a dalších vzdělávacích institucích, kde se španělština vyučuje jako cizí jazyk. Díky komplexnímu vzdělání se může uplatnit na pozicích, na nichž je jedním z nezbytných předpokladů všeobecný společenský a kulturní přehled, schopnost kritického a analytického myšlení a orientace ve filologických a pedagogicko-psychologických disciplínách.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín pro podání přihlášky: 1. ledna – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Předmět přijímací zkoušky: ústní oborová zkouška. Uchazeči o studium dodají stručný projekt magisterské diplomové práce nebo bakalářskou práci. Předepsané dokumenty k přijímacímu řízení vkládejte do svých elektronických přihlášek (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Španělský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. Od ukončení státní zkoušky nesmí uplynout víc než rok (dva semestry).

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet 100 bodů).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Milada Malá, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info