Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Dodatečné přijímací řízení do nMGR studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024
Termín podání přihlášky do půlnoci 17. 8. 2024.

Co se naučíte

V tomto programu si prohloubíte a rozšíříte jazykovou kompetenci v ruštině, získáte širší povědomí o ruském kulturním prostoru a dostane se vám především důkladné teoretické i praktické průpravy k výkonu učitelského povolání. Znalosti, které získáte absolvováním řady pedagogicky, psychologicky a didakticky orientovaných kurzů, si budete moci v průběhu celého studia ověřovat přímo „v terénu“ na školách různého typu v rámci promyšleného systému pedagogických praxí.

Na vaší přípravě se budou podílet kvalitní a zkušení pedagogové v oblasti ruské filologie i vysoce kvalifikovaní odborníci na problematiku vzdělávání a metodiku jazykové výuky. Během studia se také můžete zapojit do různých pedagogicky zaměřených aktivit a projektů přímo na fakultě nebo ve školách. Získáte tak cenné zkušenosti a kontakty, které se vám zúročí v budoucí profesní praxi a usnadní vám vstup do nelehkého, ale vzrušujícího povolání.

Pro ty z vás, kteří mají zájem získat zahraniční zkušenosti, máme připraveny různé možnosti zahraničních stáží zaměřených jak na oblast vzdělávaní, tak i na poznávání ruské kultury, historie i současnosti.

Jako absolventi tohoto programu budete mít kvalifikaci středoškolského učitele, se kterou se můžete uplatnit také jako učitelé na 2. stupni základních škol nebo jako lektoři v jazykových školách.

Je studium programu pro vás?

 • Jste absolventy některého z bakalářských nebo i magisterských rusistických oborů?
 • Baví vás cizí jazyky, konkrétně ruština?
 • Láká vás učitelské povolání a myslíte si, že pro něj máte osobnostní, fyzické a mentální předpoklady?
 • Baví vás práce s lidmi?
 • Chcete se spolupodílet na vzdělávání mladých lidí?
 • Máte dostatek disciplíny a jste schopni a ochotni pracovat v týmu?

Pokud jste si na všechny otázky odpověděli kladně, je pro vás studium tohoto programu určitě jednou z dobrých voleb.

Pomáhejme poznávat, hodnotit a chápat

„Pro někoho je učitelská profese životním posláním. Pro ty, kteří se s tímto předurčením nenarodili, může být učitelství ruského jazyka ta nejlepší cesta, jak ke svému zaujetí a oborovým znalostem přidat potřebné pedagogické a psychologické dovednosti, a získat tak větší rozhled a uplatnění na trhu práce. Studium tohoto oboru mi pomáhá získat od kvalifikovaných vyučujících znalosti a dovednosti, které mi, jak pevně věřím, pomohou dělat v životě to, co jsem si vytkla za cíl: předávat své zaujetí a znalosti dalším generacím.“

Eva Bajerová Eva Bajerová
studentka programu

Praxe

Ucelený systém praxí tvoří páteř studijního plánu programu a směřuje k výraznému posílení praktické složky přípravy budoucích učitelů ruštiny. Sestává z volně na sebe navazujících, a přitom vzájemně provázaných předmětů.

Během studia absolvujete 4 předměty reflektované praxe na středních a základních školách v Brně a okolí, případně v místě svého bydliště, pokud si praxi sami domluvíte. Praktická příprava zahrnuje praxi náslechovou i výukovou.

Všechny tyto praxe absolvujete pod vedením zkušených vyučujících na středních školách různého zaměření, případně na 2. stupni škol základních. V jednooborovém studiu praxi na školách doplňuje praktický kurz interní praxe na FF MU, kde pod dohledem oborového didaktika povedete výuku v kurzech ruštiny pro neoborové studenty. Všechny typy praxí zahrnují reflexi praxe včetně písemného výstupu (seminární práce) pod vedením školících učitelů a pod garancí oborového didaktika.

Uplatnění absolventů

Absolvováním tohoto programu se díky získané odborné kvalifikaci a široce pojaté metodické přípravě můžete flexibilně uplatnit například jako učitelé ruského jazyka na střední škole nebo na 2. stupni základní školy, jako lektoři ruského jazyka v jazykových školách nebo na vysokých školách, nebo jako lektoři ruského jazyka v kurzech pořádaných zaměstnavateli pro pracovníky vysílané do zahraničí (zejména Ruské federace, Běloruska, Ukrajiny a dalších zemí bývalého Sovětského svazu).

Působit můžete také jako učitelé ruského jazyka v individuálních nebo skupinových formách výuky nebo jako pracovníci připravující a organizující kurzy ruského jazyka. Pracovat můžete také jako autoři učebnic, příruček a metodických materiálů pro výuku ruského jazyka v nejrůznějších podmínkách praxe.

Proč v současné době zvolit studium ruštiny?

Uplatnitelnost univerzitního vzdělání není jen otázkou dneška a zítřka, svět se rychle proměňuje, přináší nové výzvy a Česká republika vždy bude potřebovat odborníky, kteří ovládají ruštinu a rozumí Rusku, proto vidíme hned několik důvodů, proč studovat ruštinu i v době, která se pro tento obor může na první pohled jevit jako málo příznivá:

 • Právě s ohledem na aktuální situaci je ruština důležitým jazykem a dorozumívacím prostředkem – sám jazyk není nijak spojen s politikou státu, ve kterém se užívá, ale důležitost této země ve smyslu její znalosti nyní a ekonomických a kulturních styků s budoucím Ruskem po ukončení války a podepsání spravedlivé mírové smlouvy zůstává. Bez znalosti ruského jazyka nelze poznat autentickou tvář areálu Ruské federace, a volit tak vůči ní správnou a účinnou politickou a ekonomickou strategii.
 • Znalost ruštiny umožňuje přímé a nezprostředkované poznávání nejen reality současného Ruska, ale poskytuje také hluboký vhled do ruské mentality a kultury, bez něhož není možné pochopit ani ruskou minulost, ani současnost.
 • Ruštinou se lze stále dorozumět nejen v Ruské federaci, tedy na obrovském území, které nyní zahrnuje 17 100 000 km čtverečních dvou kontinentů, ale i v řadě dalších zemí, hlavně v bývalých sovětských republikách (slovanský jazykový areál, Pobaltí, střední Asie) a v některých bývalých sovětských satelitech střední a jihovýchodní Evropy, částečně i v některých zemích Asie a Afriky.
 • Znalost ruského jazyka, literatury, historie a kultury otevírá široké možnosti profesního uplatnění. Absolventi rusistických oborů najdou v budoucnu uplatnění v oblasti překladatelství a tlumočnictví, ve sféře obchodu, cestovního ruchu, práva, diplomacie, vojenství, vzdělávání, mediální komunikace, nebo jako interkulturní pracovníci, pracovníci bezpečnostních složek, mezinárodních institucí a nevládních organizací, včetně těch, které se věnují lidskoprávní problematice, a v řadě dalších profesí.
 • Znalost ruštiny vytváří také možnosti pracovního uplatnění u těch zahraničních subjektů, kde může být jazyková kompetence v ruštině zajímavou komparativní výhodou. Studium ruštiny tak ve spojitosti se znalostí dalšího jazyka/dalších jazyků EU, ale zejména Asie a hispánské Ameriky, představuje výhodnou pracovní investicí.
 • Podmínky přijetí

  Termín pro podání přihlášky: 17. července – 17. srpna 2024

  Termín přijímací zkoušky: 26. srpna 2024, 12:30, místnost A31

  Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia.

  Předmět přijímací zkoušky: Oborový písemný test ověřující praktickou znalost ruského jazyka, ruské mluvnice a slovní zásoby, schopnost orientace v ruském textu, orientaci v základních teoretických otázkách, konceptech a terminologii jazykovědy a literární vědy a znalosti z ruské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce specializace Ruská kulturní studia na FF MU.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta těm absolventům bakalářského studia některé ze specializací programu Ruská studia na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A-B.

  O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Web Ústavu slavistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

  Kritéria hodnocení

  Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).


  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Termíny

  17. 7. – 17. 8. 2024

  Termín pro podání přihlášek

  Podat přihlášku

  Možnosti studia

  Jednooborové studium

  Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

  Podat přihlášku

  Sdružené studium

  V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

  Kombinace s programy z Filozofické fakulty


  Podat přihlášku

  Předměty – příklad průchodu studiem

  Jak může vypadat vaše studium:

  Jednooborové studium

  Sdružené studium

  Kombinace s programy z Filozofické fakulty

  Navazující studium

  Informace o studiu

  Zajišťuje Filozofická fakulta
  Typ studia magisterský navazující na bakalářský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ne
  distanční ne
  Možnosti studia jednooborově ano
  jednooborově se specializací ne
  v kombinaci s jiným programem ano
  Doba studia 2 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI

  Nebo nám pošlete e-mail

  Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

  Napište nám na prihlaska@muni.cz.

  Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

  doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

  Konzultant programu

  e‑mail:

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

  Další info