Environmentální studia

Popis oboru

Obor Environmentální studia se zaměřuje na společenskovědní aspekty ekologických problémů. Jeho cílem je pochopení historických a kulturních zdrojů ekologických problémů a adekvátně prohloubené studium možných východisek v konkrétních sociálních, ekonomických, politických, právních, religionistických a dalších souvislostech. Nutnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je bakalářský diplom a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Studium environmentálních studií je otevřeno absolventům bakalářského nebo magisterského studia přírodních, zemědělských, humanitních nebo sociálních věd.

Uplatnění absolventů

Absolventi Environmentálních studií nacházejí uplatnění v institucích, které nevystačí s úzce technickým či přírodovědným pojetím ekologických problémů. Mohou být zaměstnáni např. v orgánech státní správy, v institucích ochrany přírody, ve spravování chráněných krajinných území a v environmentálním poradenství (všude, kde je nezbytná znalost společenských kontextů a potřeba komunikace), v environmentální osvětě a výchově na všech stupních, v profesionalizujících se nevládních ekologických a občanských organizacích apod.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Environmentální studia


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu a koná se 30. ledna 2019. Formou multiple choice a otevřených otázek ověří základní znalosti uchazeče o společenských a přírodovědných aspektech environmentální tématiky a orientaci v doporučené literatuře k přijímací zkoušce. Zároveň testuje schopnost porozumět společensko-vědně orientovanému textu a úroveň studijních předpokladů uchazeče. Bez přijímací zkoušky může být přijat uchazeč, který absolvoval bakalářský obor Environmentální studia a u SZZ dosáhl průměru do 1,5 včetně (podle zásad ECTS do hodnocení "B" včetně).

Doporučená literatura

1) STORCH, D., MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-462-1.; 2) KOHÁK, E. Zelená svatozář – kapitoly z ekologické etiky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-85850-86-9; 3) LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno : Doplněk, 2003. ISBN: 80-7239-149-6; 4) DOLNÝ a kol.: Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. 2004. Dostupné z: http://www.humenv.fss.muni.cz/dokumenty/skripta_moderni_trendy.pdf

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia činí 100 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info