Environmentální studia

Popis oboru

Obor Environmentální studia se zaměřuje na společenskovědní aspekty ekologických problémů. Jeho cílem je pochopení historických a kulturních zdrojů ekologických problémů a adekvátně prohloubené studium možných východisek v konkrétních sociálních, ekonomických, politických, právních, religionistických a dalších souvislostech. Nutnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je bakalářský diplom a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Studium environmentálních studií je otevřeno absolventům bakalářského nebo magisterského studia přírodních, zemědělských, humanitních nebo sociálních věd.

Uplatnění absolventů

Absolventi Environmentálních studií nacházejí uplatnění v institucích, které nevystačí s úzce technickým či přírodovědným pojetím ekologických problémů. Mohou být zaměstnáni např. v orgánech státní správy, v institucích ochrany přírody, ve spravování chráněných krajinných území a v environmentálním poradenství (všude, kde je nezbytná znalost společenských kontextů a potřeba komunikace), v environmentální osvětě a výchově na všech stupních, v profesionalizujících se nevládních ekologických a občanských organizacích apod.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Environmentální studia


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se koná 19. června 2019 a tvoří ji písemný test. Formou multiple choice a otevřených otázek ověří základní znalosti o společenských a přírodovědných aspektech environmentální tématiky, všeobecný rozhled a orientaci v doporučené literatuře k přijímací zkoušce. Zároveň testuje schopnost porozumět společensko-vědně orientovanému textu a úroveň studijních předpokladů uchazeče. Bez přijímací zkoušky může být přijat uchazeč, který absolvoval bakalářský obor Environmentální studia a u SZZ dosáhl průměru do 1,5 včetně (podle zásad ECTS do hodnocení "B" včetně).

Celkový maximální počet přijímaných studentů je 35, kteří ovšem musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku.

Doporučená literatura

  1. STORCH, D., MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-462-1.;
  2. KOHÁK, E. Zelená svatozář – kapitoly z ekologické etiky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-85850-86-9;
  3. LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno : Doplněk, 2003. ISBN: 80-7239-149-6;
  4. DOLNÝ a kol.: Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. 2004. Dostupné z: https://humenv.fss.muni.cz/media/3127288/skripta_moderni_trendy.pdf

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia činí 100 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info