Aplikovaná geografie

Popis oboru

Studijní obor Aplikovaná geografie je zaměřen na získání relativně širokého geografického základu poznatků a dovedností s důrazem na hlubší poznání jevů relevantních pro lokální a regionální dimenzi ekonomického, environmentálního/ekologického a sociálního rozvoje. Jde především o znalosti a dovednosti uvážlivého praktického zavádění a hodnocení propojených kulturních, ekonomických, sociálních, environmentálních/ekologických a politických procesů podle mezinárodně přijatých zásad. Cílem studia je směrování ke komplexnímu geografickému chápání složité reality krajinné sféry s průnikem přírodní, společenské a sociální složky a získání schopnosti komunikace se specialisty z příbuzných oblastí při řešení praktických otázek problematiky regionálního i lokálního rozvoje, trvalé udržitelnosti a jiných. Jedním z cílů studia je připravit absolventa na jeho profesní angažovanost právě v lokálním a regionálním měřítku, a to jednak samostatně, jednak v týmech. Profesní zdatnost by se měla vyznačovat velkou mírou adaptace ve smyslu profesního zaměření takových organizací a týmů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • formulovat základní problémy v systému přírodní prostředí - lidská společnost a to především na lokální a regionální úrovni;
  • analyzovat a sysntetizovat jednotlivé složky přírodního prostředí a společnosti;
  • zvládat terénní výzkum všetně moderních metod sběru dat;
  • efektivně aplikovat statistické metody, geoinformační technologie pro analýzu geografických dat;
  • aktivně ovládat odbornou terminologii a odborně komunikovat v cizím jazyce;
  • kriticky hodnotit procesy a změny v krajinné sféře;
  • navrhnout a prakticky realizovat řešení vybraných problémů v krajinné sféře;
  • řídit pracovní a výzkumné týmy, komunikovat s odborníky z negeografických disciplin.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů se předpokládá především v institucích v projektových a konzultačních organizacích, úřadech veřejné správy na úrovni místní, regionální i centrální, ve výzkumných ústavech - zaměřených jak na základní výzkum (výzkumné ústavy AV ČR), tak na aplikovaný výzkum v geografii a navazujících vědních oborech (resort MŽP), a rovněž v resortu zemědělství, orgánech a institucích obou těchto resortů, dále ve vysokém školství, neziskových organizacích zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Předpokládá se i možnost návaznosti pokračování ve studiu v některém z oborů doktorského studijního programu.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Aplikovaná geografie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

Doporučená literatura

viz webová stránka: http://www.geogr.muni.cz/ - požadavky k bakalářské zkoušce.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek odborného testu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://geogr.muni.cz/studium#magisterske-studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info