Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Popis oboru

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství základů společenských věd pro střední školy je připravit vysokoškolsky kvalifikované odborníky, kteří budou schopni srozumitelně a přesvědčivě vyučovat předměty Občanského a společenskovědního základu na nejrůznějších typech středních škol. Kromě odborných oborových znalostí z filozofie, psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, základů ekonomie a práva student získá také didaktické kompetence, bude schopen zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a chodem školy a přistupovat k žákům individuálně a diferencovaně. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a prakticky využitelných poznatků a dovedností, s nimiž může absolvent vstoupit do školské reality a nadále je prostřednictvím zkušeností z vlastního vyučování zkvalitňovat a rozvíjet. Důraz je kladen především na systematický výklad, seznamování studentů se současnou podobou problémů jednotlivých disciplín ZSV a na kritické myšlení a argumentaci. Obor je určen pro studenty, kteří na bakalářském stupni vystudovali alespoň jednu z disciplín, které se běžně řadí do Občanského a společenskovědního základu, a kteří se v budoucnosti chtějí věnovat profesi učitele.

Absolventi oboru se uplatní nejen jako učitelé na středních školách, ale také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury.

Úspěšný absolvent je schopen

 • srozumitelně a přesvědčivě vyučovat základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti filozofie, psychologie, religionistiky, sociologie, politologie, práva a ekonomie;
 • vysvětlit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými společenskovědními disciplínami, včetně jejich přesahů do oborů přírodovědných a technických;
 • reflektovat předpoklady, podstatu a hodnotová východiska rozdílných myšlenkových proudů a stanovisek;
 • aplikovat získané znalosti didaktických postupů a výukových metod a navrhovat vzdělávací obsah vyučovacího předmětu;
 • posoudit aktuálnost a význam jednotlivých myšlenkových proudů a argumentovat ve prospěch svého návrhu řešení.

Uplatnění absolventů

Hlavním uplatněním absolventů oboru je výkon profese učitele předmětu Občanský a společenskovědní základ na středních školách. Kromě toho absolventi mohou najít uplatnění také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury. Absolventi budou připraveni samostatně navrhovat vzdělávací obsah vyučovacího předmětu podle zaměření a potřeb daných vzdělávacích institucí.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Pedagogická fakulta
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Přírodovědecká fakulta
Učitelství matematiky pro střední školy
Přihlásit se na kombinaci

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Obor je určen jen absolventům bakalářských oborů filozofie, etika, religionistika, politologie, sociologie, psychologie, právo, občanská výchova, ekonomie a učitelství základů společenských věd.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška: Písemný test a bakalářská práce včetně motivačního dopisu. 1). Písemný test se skládá z otázek, které tematicky spadají do oborů, které se řadí mezi Základy společenských věd. 2). Uchazeč do 12. 6. 2017 odevzdá v písemné podobě osobně nebo poštou na sekretariát katedry filozofie (Katedra filozofie, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno):

 • Bakalářskou práci (v případě dvouoborového bakalářského studia může uchazeč odevzdat práci i z nepříbuzného oboru – budou posouzeny obecné schopnosti a kompetence uchazeče, které se u závěrečné práce očekávají).
 • Motivační dopis, ve kterém uvede, jaký obor bakalářského studia vystudoval, proč chce studovat obor Učitelství ZSV pro střední školy, proč si zvolil katedru filozofie FF MU a jakému tématu se chce věnovat v dalším studiu a v přípravě diplomové práce.

Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy bude nově i test z pedagogicko-psychologického základu.

Kritéria hodnocení
1199

 • Maximální hodnocení za písemný test: 50 bodů.
 • Maximální hodnocení za bakalářskou práci: 30 bodů.
 • Maximální hodnocení za motivační dopis: 20 bodů.
 • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info