Historie

Popis oboru

Magisterské navazující prezenční studium historie je určeno pro absolventy bakalářského studia oboru historie na FF MU i absolventy historie a příbuzných oborů z jiných univerzit. Studium je specializační, tzn. že posluchači si volí jednu z nabízených studijních specializací (dějiny středověku; dějiny raného novověku; dějiny 19. a 20. století; mezinárodní vztahy a evropská studia; církevní dějiny; moderní dějiny a multikulturní společnost), v jejímž rámci si v přednáškách a seminářích zaměřených na konkrétní historické problémy prohloubí základní znalosti získané v bakalářském studiu a osvojí základy odborné historické práce.

Úspěšný absolvent je schopen

  • analyzovat historické jevy a procesy a vysvětlit význam jednotlivých historických procesů, událostí a epoch a jejich vlivu na další vývoj společnosti;
  • pracovat s prameny a interpretovat je; ovládá základní metody historické práce a dovede vybrané téma zpracovat v odborném historickém textu;
  • orientuje se v základních metodologických přístupech k dějinám a v odborné literatuře.

Uplatnění absolventů

Absolvent je kvalifikován pro post odborného pracovníka ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních, dokumentačních a bibliografických centrech, v muzeích, dále pro práci v médiích a nakladatelstvích. Má rovněž předpoklady pro činnost v manažerských funkcích a v public relations v soukromé i veřejné sféře.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Historie

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomie

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Zkouška písemnou formou - znalosti v rozsahu výuky na bakalářském stupni studia historie (otázky z úvodu do studia dějepisu, z českých dějin, z obecných dějin, z historiografie od počátku středověku do roku 1989).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Historie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kritéria hodnocení

  • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 40 bodů.

Další informace

http://phil.muni.cz/wuhi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info