Sociální práce

Popis oboru

Posláním sociální práce je pomáhat lidem, kteří vlastními silami nedokážou řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi, např. úřady nebo poskytovateli služeb aj. Prvním cílem magisterského navazujícího studia sociální práce je prohlubovat poznání a zvládnutí soudobých způsobů naplňování uvedeného poslání. Druhým cílem je podporovat schopnost absolventů vytvářet ve společnosti podmínky pro uplatňování postupů realizace uvedeného poslání sociální práce. Studenti si mohou vybrat, zda budou své poznatky a dovednosti, které se týkají uvedených cílů, rozvíjet studiem jednoho ze čtyř směrů studia: 1/ „reflexivní sociální práce“, 2/ „sociální práce mikro - poradenství“, 3/ „sociální práce makro – programy služeb v komunitách“, nebo 4/ „sociální práce makro - inovace a rozvoj v organizacích“. (Podrobnější výklad a informace o vývoji nabídky uvedených směrů jsou uvedeny na http://spsp.fss.muni.cz/. Klíčovým tématem studia všech uvedených směrů je využití teorií, metod a výzkumu sociální práce při řešení problémů a životních situací lidí, kteří mají nesnáze se společností kolem sebe.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komplexně posoudit případ (životní situaci, pomáhající intervenci, systém služeb v určité lokalitě, organizaci) odpovídající zvolenému směru studia;
  • v oblasti zvoleného směru studia koncipovat a realizovat a/ pomáhající intervenci přiměřenou životní situaci klienta, b/ opatření sociální práce přiměřené podmínkám v komunitě, nebo organizaci, c/ změnu opatření, která odpovídá výsledku evaluace;
  • provést evaluaci pomáhající intervence nebo jiného opatření odpovídající zvolenému směru studia;
  • provést a využít výzkum jako nástroj komplexního posouzení případu nebo evaluace pomáhající intervence či jiného opatření sociální práce, které odpovídají zvolenému směru studia;
  • komplexně reflektovat případ nebo pomáhající intervenci či jiné opatření sociální práce odpovídající zvolenému směru studia.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce jsou způsobilí pracovat jako sociální pracovníci specialisté, experti v oblasti tvorby a realizace politiky sociálních služeb, koordinátoři programů pomoci či sociálních služeb nebo jako výzkumníci v organizacích státního nebo nestátního, případně i komerčního sektoru. Po nabytí odpovídající zkušenosti mohou přenositelné dovednosti (viz výše Výstupy z učení) nabyté studiem dílčího směru uplatnit v jakékoliv oblasti specializace v rámci sociální práce.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociální práce


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu a koná se v lednu 2019.

Doporučená literatura

Teorie a metody sociální práce: Matoušek, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001 Musil, L.: „Ráda bych Vám pomohla, ale ...“ Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. Musil, L.. Tři pohledy na budoucnost sociální práce. In: Smutek, M., Seidel, F.W., Truhlářová, Z., Rizika sociální práce, pp 11-25. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. Navrátil, P. Romové v české republice. Praha: Portál, 2003. Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: M. Zeman, 2001. Navrátil, P., Musil, L.: Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. In: Sociální studia, 5/2000, pp 138-145. Etika a filozofie sociální práce: Nečasová, M. Úvod do filozofie a etiky sociální práce. Brno: MU, 2001. Sociální politika: Matoušek, O. Sociální služby. Praha: Portál, 2007. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Metodologie společenských věd a metody výzkumu: Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum, 2002. Petrusek, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha, Karolinum, 1993.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů.

Další informace

Konkrétní podmínky realizace magisterského studia sociální práce se mohou měnit. Závisí například na poptávce uchazečů o studium, na vývoji partnerské spolupráce se zahraničními univerzitami nebo na dalším rozvoji studentských praxí v širokém spektru organizací, které s námi spolupracují. Další upřesnění podmínek magisterského studia sociální práce naleznete na katedrových stránkách http://spsp.fss.muni.cz/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info