Veřejná politika a lidské zdroje

Popis oboru

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Veřejná politika a lidské zdroje získá základní profesionální předpoklady pro samostatný výkon širokého spektra činností veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů a předpoklady pro rozvíjení těchto schopností v praxi nebo dalším studiem.

Naučí se samostatně reflektovat a vyhodnocovat řešené problémy a prováděná opatření veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů a zvládání s nimi spojených dilemat. Získá schopnost samostatně koncipovat systémově pojatá opatření a koordinovat či provádět jejich zavádění.

V prezenční formě studia je možné studovat jednu ze tří specializací: 1.Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů, 2.Personální management a organizační rozvoj, 3.Sociální politika.

Cílem studia specializace Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů je po získání nezbytné praktické profesionální zkušenosti analyzovat, hodnotit, koncipovat a implementovat opatření, jejichž účelem je řešení otázek zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, sociálních problémů a obtížných životních situací, které jsou výsledkem fungování trhu práce a souvisí s nezaměstnaností.

Cílem studia specializace Personální management a organizační rozvoj je po získání nezbytné praktické profesionální zkušenosti v organizacích, které se zabývají veřejnými politikami a/nebo rozvojem lidských zdrojů, zajišťovat řízení a rozvoj vlastních lidských zdrojů organizace s ohledem na úkoly v oblasti veřejné politiky a s ohledem na komplexně pojaté životní a pracovní situace zaměstnanců, na potřebu ovlivňovat životní podmínky a výkon zaměstnanců řešením sociálních problémů organizace a na potřebu sladění rozvoje lidských zdrojů a rozvoje organizace. Cílem studia specializace Sociální politika je získat schopnost koncipovat opatření sociální politiky, účastí na tvorbě programů sociální politiky (na národní, regionální a lokální úrovni) ovlivňovat podmínky života ve společnosti, signalizovat vznikající nebo opomíjené sociální problémy a koncipovat a implementovat programy a projekty sociálních služeb, které mají lidem napomoci zvládat vznikající sociální problémy a tíživé životní situace.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně koncipovat a provádět teoreticky zdůvodněnou a prakticky využitelnou reflexi veřejných a sociálních problémů a otázek rozvoje lidských zdrojů; z hlediska relevantních humanitních oborů přitom analyzovat jejich různorodé souvislosti,
  • samostatně vyhledávat, identifikovat a reflektovat příčiny a důsledky aktuálních nebo latentních veřejných a sociálních problémů a systémových nedostatků opatření veřejné a sociální politiky, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů
  • samostatně reflektovat a artikulovat potřebu zavádění programů veřejné a sociální politiky a systémových podmínek rozvoje lidských zdrojů,
  • po získání nezbytné profesionální zkušenosti provádět koordinaci aktivit v organizacích realizujících programy veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů a přispívat k rozvíjení vlastních lidských zdrojů a organizačních kapacit

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského studia oboru Veřejná politika a lidské zdroje jsou kvalifikováni jako odborníci v oblasti veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů nebo jako výzkumníci ve státních, neziskových a ziskových organizacích. Mohou se stát učiteli v těchto oborech, zejména v oblasti terciárního vzdělávání (po absolvování studia pedagogického minima, tam kde je to zapotřebí). Po získání praktické zkušenosti se mohou ucházet o pozice manažerů či tvůrců programů ve veřejné politice, sociálních službách, sociálním zabezpečení, službách zaměstnanosti, útvarech lidských zdrojů organizací ve státním, neziskovém i ziskovém sektoru.

Jako tvůrci či manažeři programů, mohou být činní na (nad)národní, regionální i lokální úrovni, například na Ministerstvu práce a sociálních věcí, v (nad)národních či regionálních centrech neziskových organizací, na krajských, městských a obecních úřadech apod. Absolventi jsou schopni vykonávat výše uvedené role a činnosti v oblastech jejich studijní specializace. Právě jejím absolvováním dosáhnou lepší předpoklady k zastávání těchto rolí a výkonu odpovídajících činností v oblasti tvorby a provádění programů sociální politiky a řízení veřejných programů (specializace „sociální politika“), navrhování a řízení strategií a programů rozvoje lidských zdrojů ve státních, neziskových i ziskových organizacích (specializace „personální řízení a organizační rozvoj), řešení problémů v oblasti trhu práce a zaměstnanosti (specializace „trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů“).

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Veřejná politika a lidské zdroje


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu a koná se v lednu 2019.

Doporučená literatura

Metodologie společenských věd a metody výzkumu: Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum, 2002. Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha, Karolinum, 1993. Veřejná a sociální politika: Martin Potůček a kol.: Veřejná politika, Praha, Slon, 2005 (nebo novější vydání) Potůček, M.: Sociální politika, Praha, Slon, 1995. Krebs Vojtěch a kol.: Sociální politika. Praha, ASPI, 2007. Večeřa, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy, Praha, SLON, 1992. Ekonomie: Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D.: Ekonomie, Praha, Svoboda, 1995 (nebo novější vydání). Kapitola 1 Úvod; Kapitola 2 Základní problémy ekonomické organizace; Kapitola 3 Trhy a příkazy v soudobé ekonomice; Kapitola 4 Základní činitelé: nabídka a poptávka; Kapitola 5 Přehled makroekonomie; Kapitola 8 Teorie určení produktu; Kapitola 10 Agregátní nabídka a hospodářské cykly; Kapitola 13 Nezaměstnanost; Kapitola 14 Inflace: definice a náklady; Kapitola 15 Inflace a nezaměstnanost. Sociální psychologie: Nakonečný, M.: Sociální psychologie, Praha, Academia, 1999. Sociologie: Keller, J. Úvod do sociologie, SLON, 2006. Keller, J. Sociologie organizace a byrokracie, SLON, 2007.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Viz webové stránky Katedry sociální politiky a sociální práce

http://www.spsp.fss.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info