Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studium směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Technická a informační výchova (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium proto poskytuje studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru Technická a informační výchova a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství.

Oborová složka zahrnuje poznatky a dovednosti z oboru, které mají být ve výuce zprostředkovány. Výstupem z učení v oborové služce jsou solidní a dobře strukturované znalosti a dovednosti z oboru technická a informační výchova, které podstatným způsobem přesahují kurikulum vyučovacího předmětu a současně mají relevanci pro koncipování, plánování, realizaci a hodnocení výuky v příslušné oblasti vzdělávání. Navazující magisterské studium technické a informační výchovy se soustředí na syntézu analytických odborných vědomostí a dovedností prostřednictvím předmětu odborně technických (např. Konstruování a parametrické modelování, Novinky ve vědě a technice) či předmětů informatických (např. Tvorba www aplikací, E-learning).

Cílem studia je:

  • připravit absolventy na výkon profese učitele technické a informační výchovy na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií;
  • rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky z technických a informatických vědních disciplín, které absolventi využijí ve své učitelské praxi, příp. v doktorském studiu;
  • získávat znalosti a dovednosti z technických a informatických oborů v prostředí školy, v laboratoři a v dílnách;
  • rozvíjet znalosti a dovednosti z technických a informatických oborů směrem k jejich využití v praxi;
  • rozvinout základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy v oboru technická a informační výchova.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozvíjet základní základní teoretické znalosti a praktické dovednost v technickém vzdělávání (technické materiály, elektronika a elektrotechnika) a informačním vzdělávání, pedagogice, psychologii, atd.;
  • aplikovat výukové postupy a metody v oblasti techniky a informatiky ve výuce na základních školách;
  • hodnotit výstupy žáků ve vzdělávání na základních školách.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventa zahrnuje:

- učitel všech vyučovacích předmětů technického a informačně technologického charakteru na základní škole vytvořených podle RVP ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Práce s technickým materiálem, Design a konstruování, Svět práce, Provoz a údržba domácnosti, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií);

- učitel všech vyučovacích předmětů informačně technologického charakteru na základní škole vytvořených podle RVP ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Další informace

http://www.ped.muni.cz/wtech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info