Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studium směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Technická a informační výchova (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium proto poskytuje studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru Technická a informační výchova a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství.

Oborová složka zahrnuje poznatky a dovednosti z oboru, které mají být ve výuce zprostředkovány. Výstupem z učení v oborové služce jsou solidní a dobře strukturované znalosti a dovednosti z oboru technická a informační výchova, které podstatným způsobem přesahují kurikulum vyučovacího předmětu a současně mají relevanci pro koncipování, plánování, realizaci a hodnocení výuky v příslušné oblasti vzdělávání. Navazující magisterské studium technické a informační výchovy se soustředí na syntézu analytických odborných vědomostí a dovedností prostřednictvím předmětu odborně technických (např. Konstruování a parametrické modelování, Novinky ve vědě a technice) či předmětů informatických (např. Tvorba www aplikací, E-learning).

Cílem studia je:

  • připravit absolventy na výkon profese učitele technické a informační výchovy na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií;
  • rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky z technických a informatických vědních disciplín, které absolventi využijí ve své učitelské praxi, příp. v doktorském studiu;
  • získávat znalosti a dovednosti z technických a informatických oborů v prostředí školy, v laboratoři a v dílnách;
  • rozvíjet znalosti a dovednosti z technických a informatických oborů směrem k jejich využití v praxi;
  • rozvinout základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy v oboru technická a informační výchova.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozvíjet základní základní teoretické znalosti a praktické dovednost v technickém vzdělávání (technické materiály, elektronika a elektrotechnika) a informačním vzdělávání, pedagogice, psychologii, atd.;
  • aplikovat výukové postupy a metody v oblasti techniky a informatiky ve výuce na základních školách;
  • hodnotit výstupy žáků ve vzdělávání na základních školách.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventa zahrnuje:

- učitel všech vyučovacích předmětů technického a informačně technologického charakteru na základní škole vytvořených podle RVP ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Práce s technickým materiálem, Design a konstruování, Svět práce, Provoz a údržba domácnosti, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií);

- učitel všech vyučovacích předmětů informačně technologického charakteru na základní škole vytvořených podle RVP ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení
1256

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Další informace

http://www.ped.muni.cz/wtech

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info