Podniková ekonomika a management

Popis oboru

Studium je zaměřeno na ekonomiku a řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých funkcí: produkční, personální, vědecko-technické a obchodní. V rámci studia jde o pochopení věcné, ekonomické, organizační, informační a řídící stránky procesů, které v podniku probíhají, a vzájemných souvislostí mezi nimi. Společně se získáváním teoretických znalostí je studium zaměřeno též na rozvoj dovedností potřebných pro výkonnou i řídící činnost. Problematika podniků a podnikání je postihována v bakalářském stupni studia v obecné rovině – ukotvení všeobecných dovedností a v navazujícím magisterském oboru je pak dále členěna do tří studijních směrů (blokového zaměření):

blok A – Obecný management a marketing

blok B – Finanční management a controlling

blok C – Provozní management a logistika.

Cílem studia tohoto oboru je hlubší pochopení účelu a fungování institucí podnikatelské sféry, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Důležitou oblast studia tvoří zvládnutí analýzy a projektování systémů řízení, včetně znalostí z oblastí řízení a manažerských dovedností. Součástí studia je i osvojení si psychologických, sociokulturních, obchodních a dalších komunikačních dovedností.

Úspěšný absolvent je schopen

 • odborného vyjadřování v písemné podobě i ústním projevu;
 • komunikace v týmu a týmové spolupráce;
 • prezentovat na velmi dobré odborné úrovni angličtinu a další světový jazyk;
 • bez problémů prezentovat a diskutovat v daných jazycích, je schopen psát odborné texty;
 • aplikovat vhodné nástroje kvantitativní analýzy na řešení úloh týkajících se různých oblastí podnikové ekonomiky;
 • správně interpretovat výsledky řešení modelových i praktických situací;
 • vysvětlit pokročilejší teoretické a metodologické poznatky obecné ekonomické teorie;
 • porozumět teoretickým poznatkům specializovaných disciplín vztahujících se k podnikové ekonomice a managementu;
 • aplikovat tyto poznatky na řešení modelových i praktických situací;
 • aplikovat získané poznatky v praxi;
 • analyzovat ekonomiku a řízení reálného podniku;
 • vytvářet projekty systémů řízení podniků;
 • realizovat řadu praktických činností souvisejících s ekonomikou a řízením podniků.

Uplatnění absolventů

Bezprostředně po ukončení studia nacházejí absolventi uplatnění ve funkcích odborných pracovníků v různých úsecích podniku, ve funkcích středního stupně řízení, popřípadě ve funkcích asistentů vrcholových řídících pracovníků podniku. Dále se uplatní jako analytici a projektanti systémů řízení podniků, ekonomicko-organizační poradci apod.

Díky specializovanému zaměření studovaných předmětů se absolventům oboru otevírá možnost realizace v komerčních podnicích obecně (např. na pozicích vyššího managementu) nebo v jejich specializovaných úsecích (např. nákup, marketing, obchod apod.). Absolvování navazujícího magisterského stupně studia umožňuje absolventům prohloubit obecný základ ekonomických věd o specializované poznatky a propojit je s praktickou aplikací. Poptávka po absolventech s manažerskými a podnikovo-ekonomickými dovednostmi je v dnešní době velmi aktuální s ohledem na rychle se měnící podmínky podnikání a vzrůstající konkurenci. To vyžaduje manažery a odborné pracovníky s širokým rozhledem a schopností aplikovat odborné poznatky do každodenní praxe, resp. podporovat v témže jiné lidi. Zároveň však absolventi navazujícího magisterského studia potřebují i hlubší, specializované znalosti vybraných oblasti managementu a podnikové ekonomiky, které jim obor Podniková ekonomika a management poskytuje prostřednictvím profilujících specializací. Celková univerzálnost studia (včetně předcházejícího bakalářského) umožňuje absolventům uplatnění v široké škále různorodých podniků a organizací a představuje tak významnou konkurenční výhodu oboru.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Podniková ekonomika a management


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/studenti/bc-a-mgr-studium/studijni-katalog/prezencni-navazujici-magisterske/zahajeni-studia-v-semestru-podzim/podnikova-ekonomika-a-management

http://www.econ.muni.cz/studenti/bc-a-mgr-studium/studijni-katalog/kombinovane-navazujici-magisterske/podnikova-ekonomika-a-management

https://www.facebook.com/katedrapodnikovehohospodarstvi/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info