Genomika a proteomika

Popis oboru

Navazující dvouletý magisterský obor Genomika a proteomika v rámci studijního programu Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří budou mít přehled ve dvou v současné době se dynamicky rozvíjejících oblastech – genomika a proteomika, a kteří budou schopni získané poznatky a postupy aplikovat při řešení výzkumných úkolů i všech odborných problémů v budoucím zaměstnání.

Genomika a proteomika jsou interdisciplinární vědní obory zabývající se studiem a analýzou dvou významných funkčních komponent biologických systémů – genomu a proteomu. Využívají poznatků biochemie, molekulární a systémové biologie, ale také bioanalytické chemie, popř. dalších vědních oborů. Genomika a proteomika dalece přesahují rámec samotných oborů molekulární biologie, genetiky i biochemie, proto kladou nároky i na důkladné znalosti z jiných nebiologických disciplín. Genomika a proteomika vyvíjí metody a postupy analýz genomů a proteomů různých organizmů, tkání, včetně stavů (regulace, patologie). Zasahují tak do všech oblastí molekulární a systémové biologie. Náplň nového magisterského navazujícího oboru Genomika a proteomika na PřF MU je sestavena především s ohledem na prudce rostoucí množství informací a nutnost kombinovat interdisciplinární přístupy (biochemie, analytická a strukturní chemie) při studiu živých systémů v postgenomové éře.

Tento nový obor je tedy určen především pro absolventy bakalářského studia biochemie, aplikované biochemie, biofyziky, chemie a biologie. Je však otevřen i absolventům dalších oborů bakalářského studia, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku. Studium předpokládá kladný vztah k experimentální práci, schopnost využívat komplexní metodické nástroje a zvládnout časově náročnější projekty. Studium je zaměřeno na osvojení si chemických a biologických, ale i fyzikálních principů bioanalytických postupů a metod s cílem vychovat odborníky, kteří budou schopní v bioanalytické praxi tvořivě aplikovat své vědomosti i na řešení úkolů, se kterými se během studia nesetkali.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vyložit teoretické základy, předmět a cíle genomiky a proteomiky;
  • zvládnout základní přehled metodických přístupů v genomice a proteomice;
  • využít takové poznatky k řešení konkrétních vědeckých problémů;
  • vyznat se v základech vědecké práce, na počátku v analýze problému, včetně podrobné literární rešerše;
  • vybrat experimentální metody, sbírat dat a vyhodnotit je;
  • přesvědčivě prezentovat výsledky formou ústní i písemnou, v jazyce českém i anglickém, diskutovat a správně argumentovat k tématu.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského navazujícího oboru Genomika a proteomika na Přírodovědecké fakultě MU mají díky široké nabídce volitelných předmětů interdisciplinárního studia možnost individuální orientace do rozsáhlé oblasti základního a aplikovaného výzkumu biologických a chemických věd jako odborný, výzkumný a vývojový pracovník. Zásluhou moderního metodického a přístrojového vybavení, a podílu uznávaných odborníků na výuce získá absolvent znalostní výbavu, které mu umožní nalézt uplatnění mimo jiné v laboratořích ve zdravotnictví, veterinárním výzkumu, laboratořích farmaceutických firem i v oblastech průmyslu zaměřených na biotechnologie. Po doplnění znalostí s oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako obchodní zástupce farmaceutických firem a firem prodávajících biotechnologické výrobky.

Obor připravuje studenty na samostatné a odpovědné řešení problémů, součástí je kvalitní komunikace v ústním i písemném projevu jak mateřštině, tak i v angličtině. Široký rozsah praktických cvičení, i dlouhá doba věnovaná na vypracování diplomové práce zajišťují dostatečnou míru dovedností ve zvolené oblasti včetně jazykových znalostí a schopnosti orientovat se v cizojazyčné literatuře.

Absolventi mají možnost také dále pokračovat v doktorském studiu v oborech zabývajících se genomikou, proteomikou, molekulární biologií, biochemií či bioanalytikou, mohou se uplatnit ve výzkumných ústavech a pracovištích.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Genomika a proteomika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkoušky do oboru Genomika a proteomika jsou identické s náplní státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Biochemie. Požadavky v sobě zahrnují ohled na specifické aspekty oboru – biochemie, biologie, obecná a fyzikální, analytická plus organická chemie. Forma: písemná zkouška; 8 otázek z každého z pěti oborů Více viz http://genpro.sci.muni.cz/prijeti/

Doporučená literatura

Viz. Státní bakalářská zkouška http://orion.chemi.muni.cz/pozadavky/szz_bak.htm

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Doplňující údaje ke studiu magisterského navazujícího oboru Genomika a proteomika lze nalézt zde:

http://genpro.sci.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info