Sociální geografie a regionální rozvoj

Popis oboru

Obor navazujícího magisterského studia Sociální geografie a regionální rozvoj je zaměřen na získání relativně širokého geografického základu poznatků a dovedností s důrazem na hlubší poznání jevů relevantních pro regionální dimenzi ekonomického a sociálního rozvoje. Důraz je kladen na zvládnutí široké škály přístupů k regionu a na získání dovedností v analýze a výběru vhodných směrů rozvoje regionů v podmínkách trvalé udržitelnosti. Studium rozšiřuje orientaci v geografických a příbuzných disciplínách, prohlubuje zvládnutí metod a technik geografické analýzy a zvyšuje schopnost samostatné interpretace současných sociálních, ekonomických a politických procesů na různých řádovostních úrovních. Absolventi mají solidní přehled v geografických a vybraných příbuzných disciplínách, a také dostatečné znalosti k samostatnému provádění empirických analýz. Cílem studia je připravit absolventa na jeho profesní angažovanost právě v regionálním měřítku, a to jednak samostatně, jednak v týmech. Profesní zdatnost by se měla vyznačovat velkou mírou adaptace ve smyslu profesního zaměření takových organizací a týmů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komunikovat s představiteli veřejné správy a neziskových organizací;
  • aplikovat znalosti a dovednosti z kartografie, analýzy dat, demografie, sociologie a příbuzných oborů;
  • práce s databázemi;
  • analyzovat dílší geografické procesy (migrace, dojížďka za prací a za službami, strukturální změny v ekonomice a ve společnosti, procesy evropské integrace atd.);
  • zvolit vhodné výzkumné metody;
  • znát principy evropské regionální politiky, její metody a priority;
  • interpretovat politický vývoj ve světě a analyzovat regionálně politické konflikty;
  • aplikovat znalost současných metod práce v socioegeografickém výzkumu.

Uplatnění absolventů

Získané vzdělání může absolvent uplatnit v úřadech veřejné správy na úrovni municipální, regionální i centrální, ve specializovaných útvarech veřejné správy (např. Úřad práce), v projektových a konzultačních organizacích a agenturách regionálního rozvoje, sociologie, politologie a demografie, marketingových agenturách a agenturách výzkumu veřejného mínění, ve výzkumných institutech regionálního rozvoje, v odborných strukturách a agenturách EU, u podnikatelských subjektů v dopravě, zahraničním obchodě, cestovním ruchu, v obchodu s nemovitostmi.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociální geografie a regionální rozvoj


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

Doporučená literatura

viz webová stránka: http://www.geogr.muni.cz/ - požadavky k bakalářské zkoušce.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek odborného testu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Další detailní informace týkající se studia tohoto oboru lze získat ze Studijního katalogu Geografie pro daný školní rok nebo na webových stránkách Geografického ústavu: http://geogr.muni.cz/magisterske-studium#regionalni-geografie-a-regionalni-rozvoj

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info