Botanika

Popis oboru

Dvouletý magisterský obor Botanika je součástí studijního programu Ekologická, evoluční a systematická biologie. Vedle přednášek a cvičení je velká část výuky realizována v terénu, kde si absolventi osvojí nejen metodické dovednosti, ale učí se aplikovat a interpretovat teoretické poznatky na ekosystémové nebo krajinné úrovni. Ačkoli jsou studenti seznamováni především s rostlinnou diverzitou střední Evropy, jsou schopni efektivně aplikovat své praktické zkušenosti a teoretické znalosti v jakémkoli ekosystému nebo biomu na Zemi. Studijní obor má tři zaměření: (1) Biosystematika rostlin, (2) Ekologie rostlin a (3) Fykologie a mykologie. Tento typ vzdělání absolventovi poskytuje vhodné předpoklady pro potenciálně navazující doktorské studium v oborech Ekologie a Botanika, a to jak na českých, tak na zahraničních univerzitách.

Úspěšný absolvent je schopen

  • realizovat samostaný nebo týmový botanický výzkum na úrovni jednotlivých rostlin, populací, druhů či rostlinných společenstev;
  • designovat strategii sběru vzorků, terénní i laboratorní experimenty a organizovat terénní expedice;
  • determinovat běžné druhy řas, hub, lišejníků, mechorostů a většinu druhů cévnatých rostlin a jejich společenstev střední Evropy;
  • aplikovat teoretické poznatky o evoluci a ekologii rostlin v designu případových studií v botanice i ochraně přírody;
  • vybrat vhodné analytické postupy, vč. statistických, a korektně interpretovat výsledky ekologických, fylogenetických či evolučních studií.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou svými znalostmi a dovednostmi profilováni k základnímu a aplikovanému výzkumu, popř. výuce na biologických ústavech a katedrách univerzit, k základnímu a aplikovanému výzkumu v biologických ústavech Akademie věd České republiky, ve státních či soukromých institucích ochrany přírody a krajiny (např. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Národní parky, Chráněné krajinné oblasti), v odděleních přírodovědných muzeí, v botanických zahradách, v lesnických a zemědělských ústavech a na odpovídajících institucích v zahraničí.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Botanika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

K přijímací zkoušce jsou vyžadovány znalosti na úrovni Státních závěrečných zkoušek příslušného bakalářského oboru. Bakalářská státní zkouška se skládá z pěti dílčích otázek ze systému a evoluce rostlin (nižší a vyšší) a živočichů (bezobratlí a obratlovci) a základů ekologie. Jsou vyžadovány znalosti o jednotlivých taxonech, důraz je kladen na naši flóru, u všech taxonomických kategorií jsou vyžadovány vědecké názvy.

Doporučená literatura

Stejně jako literatura doporučená ke státním závěrečným zkouškám bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě MU (www.sci.muni.cz)

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z obou částí přijímací zkoušky a podle kapacitních možností programu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Odkaz na stránky Ústavu botaniky a zoologie: "http://botzool.sci.muni.cz/"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info