Zoologie

Popis oboru

Studium oboru Zoologie poskytuje vzdělání v oblasti ekologické, evoluční a systematické biologie, a to se zaměřením na živočichy. Během studia student získá přehled nejen v oblastech evoluce a ekologie živočichů, ale i zkušenost s terénním výzkumem a schopnost interpretovat poznatky na ekosystémové a krajinné úrovni. Absolventi jsou schopni řešit samostatně nebo v týmech odborné problémy týkající se (1) ekologie živočichů na úrovni jedinců, druhů i celých společenstev, (2) ochrany přírody a životního prostředí, (3) mezidruhových interakcí například v ochraně před živočišnými škůdci, (4) otázky živočišné fylogeneze a systematiky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikovat teoretické znalosti a speciální praktické dovednosti v oblasti zoologie, s profilací na ekologii, evoluci a systematiku živočichů, zejména v oborech evertebratologie (včetně entomologie), hydrobiologie, parazitologie a vertebratologie;
  • orientace v biodiverzitě střední Evropy, v závislosti na svém zaměření však jsou schopni rozšířit své znalosti a aplikovat získané metodické postupy na jakýkoliv ekosystém nebo biom na Zemi.

Uplatnění absolventů

Cílem studia je připravit absolventy pro uplatnění zejména v základním i aplikovaném výzkumu a ve výuce na biologických pracovištích univerzit, v základním i aplikovaném výzkumu v biologických ústavech Akademie věd ČR, ve státních institucích zabývajících se ochranou přírody a životního prostředí, v soukromých firmách provádějících expertízy pro oblast ochrany přírody a životního prostředí, v přírodovědeckých odděleních muzeí, v zoologických zahradách, v resortních ústavech zemědělského a lesnického výzkumu a na analogických pracovištích v zahraničí, v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, chovatelství atp.).

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Zoologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

K přijímací zkoušce jsou vyžadovány znalosti na úrovni Státních závěrečných zkoušek příslušného bakalářského oboru. Zkouška se skládá z pěti dílčích okruhů ze systému a evoluce rostlin (nižší a vyšší) a živočichů (bezobratlí a obratlovci) a základů ekologie. Jsou vyžadovány znalosti o jednotlivých taxonech, důraz je kladen na naši faunu, u všech taxonomických kategorií jsou vyžadovány vědecké názvy.

Doporučená literatura

Stejně jako literatura doporučená ke státním závěrečným zkouškám bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě MU (www.sci.muni.cz)

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z obou částí přijímací zkoušky a podle kapacitních možností programu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Další informace o studiu a dění na Ústavu botaniky a zoologie naleznete zde: http://botzool.sci.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info