Molekulární biologie a genetika

Popis oboru

Cílem studia magisterského navazujícího oboru "Molekulární biologie a genetika" je poskytnout absolventům takové informace a zkušenosti, které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu i praktických aplikací, kde se uplatňují molekulárně biologické přístupy k řešené problematice. Absolventi magisterského navazujícího oboru "Molekulární biologie a genetika" získají velmi dobré znalosti z molekulární biologie a genetiky, a to nejen na úrovni teoretické, ale i praktické. V rámci zvoleného studijního směru vypracovávají i diplomovou práci, která jim umožňuje uplatnit tyto nabyté znalosti ve výzkumné praxi.

Obor poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v oblasti molekulární biologie a genetiky a zdůrazňuje význam a možnosti využití molekulárně biologických přístupů pro současnou biologii a medicínu. Absolvent si osvojuje znalosti a dovednosti v (1) základních biologických disciplinách (obecná biologie, genetika, molekulární biologie, antropologie, mikrobiologie, imunologie, biostatistika, fyziologie organismů), (2) biochemii a chemii (obecná biochemie, enzymologie, biochemické metody, anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie).

Úspěšný absolvent je schopen

  • tvůrčím způsobem provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie, zejména molekulární biologie a genetiky;
  • zapojit se do výzkumných projektových týmů;
  • prokázat vědomosti o struktuře a funkci genomu na všech základních úrovních živých soustav (tj. virový genom, genom bakterií, genom archeí, genom protozoí, genom hub, kvasinek, chromist, genom vyšších rostlin, živočichů, savců a podrobněji genom člověka)
  • provádět základní i pokročilé metody v oblasti genetiky a molekulární biologie ve výzkumu a i v praxi;
  • výsledky své práce prezentovat na odborném fóru.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí dobré uplatnění především na ústavech AV ČR, laboratořích a pracovištích rezortních výzkumných ústavů, zejména v oblasti zdravotnictví, veterinární medicíny, zemědělství, farmacie, na pracovištích ochrany životního prostředí i v komerčních diagnostických a forenzních laboratořích. Jsou schopni tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Molekulární biologie a genetika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Doporučená literatura

Viz Státní bakalářská zkouška

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info