Matematická biologie

Popis oboru

Navazující magisterský obor matematická biologie prohlubuje biologické, matematické a informatické znalosti studentů a umožňuje jim specializovat se především ve třech základních směrech:

1) Zpracování a analýza biologických, genomických a proteomických dat;

2) Zpracování, analýza a modelování klinických, fyziologických a epidemiologických dat;

3) Zpracování, analýza a modelování environmentálních dat.

Studenti si během studia v návaznosti na znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia prohloubí teoretické znalosti i aplikační dovednosti týkající se zejména podstaty matematických postupů používaných při analýze a modelování biologických dat ve všech třech výše uvedených oblastech. Praktická část výuky je společně s tématy diplomových prací zaměřena na aplikace matematických metod a informačních technologií v řešení konkrétních problémů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět základním i pokročilým teoretickým a metodickým principům v biologii a matematice;
  • používat základní metody řešení diferenciálních rovnic a aplikovat jednoduché souvislé deterministické modely v biologii a medicíně;
  • používat stochastické metody pro hodnocení, modelování a predikci vztahů a jevů v biologii a medicíně;
  • řešit zadanou úlohu analýzy nebo modelování biologických, medicínských či environmentálních dat a definovat dílčí otázky řešené úlohy;
  • provést rešerši stavu řešení zadaného problému v české i zahraniční odborné literatuře;
  • vybrat vhodné matematické metody pro řešení zadané úlohy, případně navrhnout jejich modifikace, splňující specifické podmínky zadané úlohy;
  • vytvořit software realizující za stanovených podmínek vybrané nebo nově navržené matematické metody;
  • formulovat a formou písemnou i ústní prezentovat závěry z výsledků matematického řešení zadané úlohy;

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou po dokončení studia zůstat v akademické sféře (české i zahraniční univerzity, centra klinického výzkumu, ústavy Akademie věd ČR), nebo zamířit do oblasti zdravotnictví (veřejné i soukromé nemocnice), privátní sféry (farmaceutické firmy, firmy vedoucí a hodnotící klinické studie, společnosti pro marketingové průzkumy) či dalších oborů (zdravotní pojišťovny, státní správa).

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Matematická biologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu, po kterém následuje ústní rozprava.

Doporučená literatura

Viz. Státní bakalářská zkouška

Kritéria hodnocení
1256

Výsledek písemné přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Další informace o studiu matematické biologie lze najít na stránkách věnovaných tomuto oboru:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info