Učitelství biologie pro střední školy

Popis oboru

Obor je koncipován jako dvouoborový a navazuje na příslušné bakalářské studium oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání. Absolvent tohoto oboru je primárně připravován pro profesi učitele biologie na střední škole. V průběhu studia získá vědomosti z dalších biologických disciplín, prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu výběrem speciálních odborných předmětů, korespondujících se zaměřením jeho diplomové práce. V rámci oborové didaktiky získá teoretické základy a praktické didaktické dovednosti, které mu umožní získané vědomosti redukovat a srozumitelně prezentovat středoškolským studentům. Povinnou součástí studia je pedagogická praxe z biologie na střední škole. Hluboké odborné znalosti a samostatná odborná činnost absolventovi umožní smysluplně pracovat s nadanými studenty se zájmem o biologii.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět aktuálním poznatkům základních biologických disciplin;
  • transformovat vědecké biologické znalosti do školní praxe;
  • srozumitelně vysvětlit studentům SŠ složité biologické jevy a jejich principy;
  • vést studenty k aplikaci teoretických biologických poznatků v praxi;
  • přesvědčovat studenty, aby na základě biologických poznatků chránili své zdraví, respektovali zdravý životní styl a chránili životní prostředí.

Uplatnění absolventů

Absolvent získává plnou způsobilost k výuce biologie na gymnáziích nebo jiných středních školách s výukou biologie. Tuto způsobilost může získat i absolvent jiných oborů studijního programu Biologie za předpokladu, že absolvuje všechny povinné předměty studijního oboru Učitelství biologie pro SŠ včetně pedagogické praxe, které nebyly součástí jeho dosavadního studijního programu. Dále je student schopen pracovat jako pedagog v domech dětí a mládeže, v domech ekologické výchovy, ve Stanicích mladých přírodovědců, příp. na propagačně vzdělávacích úsecích zoologických nebo botanických zahrad.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství biologie pro střední školy


Kombinace s obory z Přírodovědecké fakulty

Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy

Přijímací zkouška

Vyžadovány jsou znalosti na úrovni Státních závěrečných zkoušek bakalářského oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání. Bakalářská státní zkouška je písemná a obsahuje otázky ze systému a evoluce rostlin (nižší a vyšší) a živočichů (bezobratlí a obratlovci) a základů ekologie.

Doporučená literatura

Begon M. a kol., 1997: Ekologie - jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. Gaisler J., Zima J. 2007: Zoologie obratlovců. Academia, Praha. Gloser J. 1998: Fyziologie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Hendrych R. 1979. Systém a evoluce vyšších rostlin. SPN, Praha. Hudák J. a kol. 1989 : Biológia rastlín, SPN, Bratislava. Janský L., Novotný I. 1981: Fyziologie živočichů a člověka. SZdN Praha. Kalina T., Váňa J. 2005. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Karolinum, Praha. Kousalová I., Kummerová M., Lux A. 2001: Terminologický slovník z cytologie a anatomie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Kousalová I., Kummerová M., Vicherková M. 1998: Praktikum z cytologie a anatomie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Laštůvka Z., Krejčová P., 2000: Ekologie. Konvoj, Brno. Mártonfi P. 2003: Systematika cievnatých rastlín. Skripta, Univezita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice. Nečas J. a kol. 2000: Obecná biologie pro lékařské fakulty. H a H., Brno. Nečásek J., Cetl I. a kol. 1979: Obecná genetika, SPN, Praha. Paleček, J. 2000: Biologie buňky. I. a II. Díl. Skripta, Karolinum, Praha. Petrásek R., Šimek V., Janda V. 1992: Fyziologie adaptací u živočichů a člověka. Skripta MU Brno. Poulíčková, A. 2011: Základy ekologie sinic a řas. Vydavatelství Univerzita Palackého, Olomouc, Procházka S. a kol. 1998: Fyziologie rostlin. Academia, Praha. Rosypal S. a kol. 1994 : Přehled biologie. Vyd. II. Upravené. Scientia. Praha. Sedlák E. 2000. Zoologie bezobratlých. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Townsend C.R. et al. 2010: Základy ekologie. 1. české vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. Vácha M., Fellnerová I., Bičík V., Petrásek R., Šimek V. (2010) Srovnávací fyziologie živočichů. Vyd. II. Skripta MU, Brno. Váňa J. 2006: Speciální bryologie II/1. Bryophyta (1. část). Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha. Váňa J. 2006: Speciální bryologie I. Marchantiophyta, Anthocerotophyta. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha. Váňa J. 2006: Obecná bryologie. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z obou částí přijímací zkoušky a podle kapacitních možností programu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Více informací lze nalézt na stránce Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info